line

V košíku pri objednávaní produktu môže užívateľ priložiť k objednávke súbor - prílohu.


užívateľ môže k objednávke priložiť prílohu (JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF, CSV, XML, XLS, DOC, TXT, SWF, FLV, DOC X, XLSX, CSS, TTF, OTF, SVG, EOT, WOFF).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering v položke "Structure of the cart" vyberte možnosť attachment.

Určuje či bude pole pre pridanie prílohy predvolene povinné (zaškrtnuté). Pri zaškrtnutom poli nie je možné dokončiť objednávku bez toho aby objednávke nebola pridaná príloha. Užívateľ môže kedykoľvek pole s prílohou odznačiť a tak pre dokončenie objednávky nebude nutné pridať prílohu. Je nutné mať v sekcii Settings / Eshop v položke "Structure of the cart" aktívnu možnosť attachment.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering v položke "Shopping cart structure settings" vyberte možnosť attachment default required.
Contact uswe are providing the support during the work days