line

V košíku pri objednávaní produktu môže užívateľ priložiť k objednávke súbor - prílohu.


užívateľ môže k objednávke priložiť prílohu (JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF, CSV, XML, XLS, DOC, TXT, SWF, FLV, DOC X, XLSX, CSS, TTF, OTF, SVG, EOT, WOFF).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen v položke "Struktur des Einkaufswagens" vyberte možnosť Anhang.

Určuje či bude pole pre pridanie prílohy predvolene povinné (zaškrtnuté). Pri zaškrtnutom poli nie je možné dokončiť objednávku bez toho aby objednávke nebola pridaná príloha. Užívateľ môže kedykoľvek pole s prílohou odznačiť a tak pre dokončenie objednávky nebude nutné pridať prílohu. Je nutné mať v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Struktur des Einkaufswagens" aktívnu možnosť Anhang.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen v položke "Einstellungen für Einkaufskorbstruktur" vyberte možnosť anhang voreingestellt erforderlich.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00