line

V košíku pri objednávaní produktu môže užívateľ priložiť k objednávke súbor - prílohu.


užívateľ môže k objednávke priložiť prílohu (JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF, CSV, XML, XLS, DOC, TXT, SWF, FLV, DOC X, XLSX, CSS, TTF, OTF, SVG, EOT, WOFF).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Košík, objednávání v položke "Struktura nákupního košíku" vyberte možnosť příloha.

Určuje či bude pole pre pridanie prílohy predvolene povinné (zaškrtnuté). Pri zaškrtnutom poli nie je možné dokončiť objednávku bez toho aby objednávke nebola pridaná príloha. Užívateľ môže kedykoľvek pole s prílohou odznačiť a tak pre dokončenie objednávky nebude nutné pridať prílohu. Je nutné mať v sekcii Nastavení / Eshop v položke "Struktura nákupního košíku" aktívnu možnosť příloha.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Košík, objednávání v položke "Nastavení struktury nákupního košíku" vyberte možnosť příloha výchozí povinná.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00