line

V košíku pri objednávaní produktu môže užívateľ priložiť k objednávke súbor - prílohu.


užívateľ môže k objednávke priložiť prílohu (JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF, CSV, XML, XLS, DOC, TXT, SWF, FLV, DOC X, XLSX, CSS, TTF, OTF, SVG, EOT, WOFF).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie v položke "Štruktúra nákupného košíka" vyberte možnosť príloha.

Určuje či bude pole pre pridanie prílohy predvolene povinné (zaškrtnuté). Pri zaškrtnutom poli nie je možné dokončiť objednávku bez toho aby objednávke nebola pridaná príloha. Užívateľ môže kedykoľvek pole s prílohou odznačiť a tak pre dokončenie objednávky nebude nutné pridať prílohu. Je nutné mať v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Štruktúra nákupného košíka" aktívnu možnosť príloha.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie v položke "Nastavenia štruktúry nákupného košíka" vyberte možnosť príloha predvolene povinná.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00