line

Pred-vytvorené názvy podskupín subvariantov je možné priradiť jednotlivým subvariantom pre lepšie rozlíšenie zobrazenia viacerých subvariantov.

Podskupiny subvariantov je možné priradiť k jednotlivým subvariantom v sekcii Products / Subvariants po kliknutí v stĺpci Actions na tlačítko   a následne v úprave požadovanej skupiny subvariantov v záložke Advanced settings v položke "Subgroup of subvariants".

Názvy podskupín subvariantov sa zobrazia len pri subvariantoch, ktoré majú v nadradenej skupine subvariantov aktívnu položku "Show in window".
Poradie subvariantov budú v prvom rade určovať samotné priradené podskupiny subvariantov a až v nich sa subvarianty zoradia podľa nastaveného poradia jednotlivých subvariantov.
Možnosť nastavenia podskupín subvariantov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Contact uswe are providing the support during the work days