line

Produkty možno prehľadne roztriediť do kategórií, pričom jeden produkt sa môže nachádzať súčasne vo viacerých kategóriách.


Category - určuje zaradenie produktu v kategóriách, na základe čoho sa v produkte nastavia určité parametre. Produkt je možné zaradiť do viacerých kategórií, označením požadovaných kategórií, pričom jedna z vybraných kategórií je vždy hlavná (Primary) a ostatné vedľajšie (Secondary).

Hlavná kategória produktu je označená fialovou farbou riadku   a štítkom Primary. Nastaví sa tak vždy prvá označená kategória. Hlavnú kategóriu je možné nastaviť aj tak, že kliknete na štítok označujúci hlavnú a vedľajšiu kategóriu. Rovnako sa ako hlavná kategória nastaví vždy posledná označená kategória, v prípade že máte aktívnu možnosť Set primary as last selected (po kliknutí na tlačítko  ).

Nastavením hlavnej kategórie sa pre produkt automaticky nastaví aj nadradená marža danej kategórie (prípadne nadradenej kategórie), a taktiež sa v záložke Parameters zobrazia parametre produktu, ktoré sú pre danú kategóriu (prípadne nadradenú kategóriu) určené. Upozorňujeme, že zmenou hlavnej kategórie dôjde k zrušeniu pôvodne nastavených parametrov produktu, ktoré pre novú kategóriu nie sú určené.

Kategórie vytvárate v sekcii Products / Categories podľa nápovedy How to create product categories and products?

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Products v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a product v otvorenom okne položka "Category".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm