line

Objednávky spravujete v sekcii Eshop / Orders. Dôležité informácie nájdete v nápovede danej sekcie  :

Vytvorenie objednávky

Vytvoriť novú objednávku priamo cez administráciu je možné po kliknutí na tlačítko Add an order. Objednávke je nutné prideliť užívateľa kliknutím na tlačítko   a jednotlivé produkty kliknutím na tlačítko  . Po kliknutí na tlačítka sa zobrazí okno na vyhľadanie existujúceho užívateľa alebo produktu.

Objednávky samozrejme môžu vytvoriť aj zákazníci priamo cez stránky eshopu (napr.: www.vaseshop.com), pričom podrobné informácie o funkčnosti a nastavení procesu objednania cez košík nájdete v nápovede Cart and ordering process.

Nedostupné možnosti a funkcionality

Vytvorenie a úprava objednávky cez administráciu neobsahuje všetky možnosti, obmedzenia a pravidlá, ktoré ste si v e-shope nastavili. Pre využitie všetkých nastavených pravidiel a obmedzení je nutné objednávku vytvoriť priamo na stránkach e-shopu, prípadne je nutné požadovanú možnosť dodatočne manuálne upraviť priamo pri tvorbe objednávky cez administráciu. Zoznam možností a funkcionalít, ktoré nie sú dostupné (najnovšie možnosti a funkcionality nemusia byť v zozname uvedené):

Úprava objednávky

Objednávku je možné upravovať kliknutím na riadok požadovanej objednávky alebo kliknutím na ikonku   Edit v stĺpci Actions, pričom objednávka sa zobrazí v samotnom okne.

Pridanie užívateľa (odberateľa)

Registrovaného užívateľa do objednávky pridáte kliknutím na tlačítko  , kde v otvorenom okne najprv vyhľadajte a označíte užívateľa, a následne ho do objednávky pridáte kliknutím na tlačítko Use.

Pridanie produktu

Produkty do objednávke pridáte kliknutím na tlačítko  , kde v otvorenom okne najprv vyhľadajte a označíte produkt, a následne ho do objednávky pridáte kliknutím na tlačítko Use. V prípade, že má produkt nastavené subvarianty, zobrazí sa okno pre výber konkrétnych subvariantov.

Úprava produktu

V prvej záložke Items je možné dodatočne upraviť názov produktu alebo jeho cenu, prípadne zmeniť množstvo či nastaviť zľavu.

Odstránenie produktu

Produkt je možné z objednávky odstrániť tak, že zmeníte v stĺpci Count hodnotu na "0".

Úprava dopravy a platby

Dopravu a platbu upravujete v záložke Items po kliknutí na ikonku požadovanej služby, prípadne priamo v riadku služby. Cez administráciu je možné nastaviť akúkoľvek kombináciu dopravy a platby, teda neaplikujú sa limity a prepojenia nastavené v sekcii Eshop / Delivery.

Úprava ďalších hodnôt objednávky

V záložke Items na poslednom riadku nastavujete Weight (kg), Number of packages, Tax mode (VAT) a Currency (pri zmene meny sa ceny prepočítajú podľa nastaveného kurzu). Ďalšie doplnkové informácie o objednávke nastavujete v záložke Other..., pričom podrobné informácie sú uvedené v nápovedách jednotlivých položiek.

Podmienka úpravy položiek

Položky ako zoznam produktov, ceny, menu, spôsob dopravy a platby, či iné položky súvisiace s konečnou cenou objednávky alebo skladovou evidenciou je možné upravovať a pridávať len ak je objednávka v stavoch   canceled,   not confirmed alebo   confirmed. V ostatných stavoch (  complete,   sent) nie je možné upravovať vyššie uvedené položky objednávky, pričom pre prípadnú úpravu položiek je nutné zmeniť stav objednávky na niektorý z vyššie uvedených, kliknutím na tlačítko  , a následne po úprave požadovaných položiek objednávky prepnutím do pôvodného stavu. Pred zmenou stavu objednávky odporúčame, aby ste si dočasne deaktivovali automatické odosielanie notifikácií o zmene stavu objednávky zákazníkom. Nižšie je uvedený podrobný postup krok za krokom pre úpravy položiek objednávky, ktorú už máte v stave   complete alebo   sent:

 1. Ak už máte na objednávku vytvorenú faktúru odporúčame postupovať podľa postupu uvedenom v nápovede How to change the data to issue invoices?.
 2. Prejdite do sekcie Eshop / Orders.
 3. Pred zmenami stavov objednávok odporúčame si vpravo hore po kliknutí na tlačítko   dočasne deaktivovať automatické odosielanie notifikácií užívateľom (v položkách "Sending of email" a "Sending SMS").
 4. Vyhľadajte danú objednávku a kliknite na tlačítko Cancel  . Objednávka sa nezmaže, len bude prepnutá do stavu canceled. Ak Vám náhodou objednávka zmizla, vo filtroch vpravo hore   si nastavte filter na canceled, pričom sa zobrazia všetky objednávky v stave canceled.
 5. Následne kliknutím na tlačítko Activate   prepnite objednávku do stavu not confirmed.
 6. Teraz je možné v úprave objednávky zmeniť požadované polia v záložke Items (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena).
 7. Po úprave požadovaných polí prepnite objednávku do pôvodného stavu (  complete,   sent).
 8. Nezabudnite si v sekcii Eshop / Orders pod tlačítkom vpravo hore   nastaviť položky "Sending of email" a "Sending SMS" do pôvodného stavu

Vytvorenie kópie existujúcej objednávky

V úprave existujúcej objednávky kliknite na tlačítko  , a následne na možnosť   Create a copy of order, pričom sa Vám automaticky zobrazí okno s kópiou pôvodnej objednávky, ktorú je možné dodatočne upraviť a dokončiť vygenerovanie objednávky kliknutím na tlačítko Save.

Zmena stavu objednávky

Celý proces spracúvania objednávok sa riadi za pomoci pevne určených stavov (v stĺpci Actions), do ktorých môžete objednávku prepnúť. Jednotlivé stavy a súčasne s nimi spojené akcie (emailová či SMS notifikácia) nastavujete po kliknutí vpravo hore na tlačítko  .

 •   canceled - zrušené objednávky. Objednávky v danom stave sa primárne nezobrazujú v zozname objednávok, je ich tak možné zobraziť len za pomoci filtra, kde si nastavíte filtrovanie zrušených objednávok. Z daného stavu je možné objednávku kedykoľvek prepnúť do vyššieho stavu not confirmed. Objednávku je možné zrušiť alebo prepnúť do nižšieho stavu len v prípade, ak na ňu nie je vytvorená žiadna faktúra, v opačnom prípade je nutné najprv danú faktúru zmazať v sekcii Eshop / Invoices.
 •   not confirmed - novo vytvorené, nepotvrdené objednávky. Na objednávku nie sú napárované žiadne produkty zo skladu. Z daného stavu je možné objednávku kedykoľvek prepnúť do vyššieho stavu confirmed. Ak máte aktívnu skladovú evidenciu, systém automaticky priradí k objednávke dostupné produkty. Prípadne ak sa napárujú všetky produkty v objednávke, objednávka sa automaticky prepne do stavu complete.
 •   confirmed - potvrdená objednávka, nekompletná. Na objednávku sú napárované všetky možné produkty, ktoré sú skladom, napriek tomu niektoré produkty nie sú skladom alebo je ich nedostatok a tak objednávka nie je kompletná. Pri neaktívnej skladovej evidencii je možné objednávku zo stavu confirmed kedykoľvek prepnúť do vyššieho stavu complete. Pri aktívnej skladovej evidencii je nutné najprv na objednávku napárovať požadované množstvo produktov, následne sa objednávka automaticky prepne do stavu complete. Pri aktívnej skladovej evidencii je možné objednávku prepnúť do vyššieho stavu complete bez napárovania počtu produktov, aj prostredníctvom výberového poľa v stĺpci Status. Daná akcia však nebude korešpondovať so stavom na sklade a produkty sa k objednávke pridelia tzv. natvrdo.
 •   complete - skompletizovaná objednávka pripravená na odoslanie. Všetky produkty sú v požadovanom množstve skladom, napárované na objednávku. Z daného stavu je možné objednávku kedykoľvek prepnúť do vyššieho stavu sent.
 •   sent - vybavená a odoslaná objednávka.
Objednávku do nižšieho stavu je možné prepnúť len tak, že v stĺpci Actions kliknete tlačítko   Cancel, čím sa objednávka prepne do stavu   canceled. Následne je možné objednávku opätovne prepnúť do požadovaného vyššieho stavu. V prípade, že pre danú objednávku už bol odoslaný notifikačný email o zmene stavu objednávky (automaticky alebo manuálne), na ďalšie odoslanie notifikačného emailu o zmene stavu objednávky budete upozornený, s prípadnou možnosťou zrušenia daného odoslania.

Automatická zmena stavu pri aktívnej skladovej evidencii

Pri aktívnej skladovej evidencie je proces niektorých stavov objednávky automatizovaný (rezervovanie kusov a kompletizácia objednávky). Skladovú evidenciu nastavujete v sekcii Settings / Eshop v záložke Stock.

V prípade, že je objednávka v stave not confirmed a prepnete objednávku do vyššieho stavu confirmed, systém automaticky priradí k objednávke dostupné produkty, pričom ak sú dostupné všetky produkty objednávky v rovnakom momente automaticky prepne stav objednávky do stavu complete. Upozorňujeme, že akcie stavov (SMS a emailová notifikácia) sa vykoná len pre nastavený stav, pričom v tomto prípade to bude pre stav complete. Pre stav confirmed sa nevykoná žiadna akcia (notifikácia), keďže vo vyššie uvedenom prípade sa jednalo len o dočasný prechodný stav.

Vyhľadávanie a filtrovanie objednávok

Pre zobrazovanie požadovaných objednávok podľa určitých kritérií alebo pre vyhľadávanie v objednávkach je možné použiť filter po kliknutí vpravo hore na tlačítko  .

Vytvorenie faktúry na objednávku

Faktúru vytvoríte na konkrétnu objednávku v stĺpci Actions tlačítkom  . Faktúru pre objednávku je možné vytvoriť až v stave   complete, prípade v poslednom stave   sent. Vytvorenú faktúru zobrazíte tlačítkom   alebo v sekcii Eshop / Invoices.

Vytvorenie opravnej faktúry (dobropis)

Dobropis celej faktúry

 1. Prejdite do sekcie Eshop / Invoices kde vyhľadajte požadovanú faktúru.
 2. V riadku požadovanej faktúry v stĺpci Actions kliknite na tlačítko  .
 3. V otvorenom okne v záložke Basic data sa Vám automaticky nastaví číslo nasledujúceho dokladu, ktoré môžete zmeniť, prípadne môžete k dokladu do položky "Reason of the issue" zadať poznámku dôvodu vystavenia. V prípade, že máte aktívnu skladovú evidenciu, predvolene budete mať zaškrtnutú položku "Add items to stock" (viac info v nápovede položky) pre automatické naskladnenie dobropisovaných položiek.
 4. V záložke Items vyberte položky, ktoré chcete dobropisovať. Aktuálne je v systéme možné dobropisovať len všetky položky objednávky (viac info nižšie).
 5. Nakoniec po kliknutí na tlačítko Create sa dobropis vytvorí a zobrazí.
 6. Zobrazený dobropis je možné vytlačiť kliknutím na tlačítko  .

Dobropis časti faktúry

V systéme je aktuálne možné vytvárať len dobropis na celý obsah objednávky (faktúry). Napriek tomu v prípade, že potrebujete vytvoriť dobropis len na časť objednávky systém vytvorí kópiu pôvodnej objednávky (v zrušenom stave) len s požadovanými položkami (produktami, množstvom, zľavami dopravou a platbou, ... ) zároveň sa na danú objednávku vytvorí neaktívna faktúra s pôvodným číslom a dobropis sa vytvorí práve na danú faktúru. Podrobný postup:

 1. Prejdite do sekcie Eshop / Invoices kde vyhľadajte požadovanú faktúru.
 2. V riadku požadovanej faktúry v stĺpci Actions kliknite na tlačítko  .
 3. V otvorenom okne kliknite na tlačítko  .
 4. V otvorenom okne nastavte produktom, ktoré nechcete dobropisovať nulové množstvo, prípadne upravte požadované položky.
 5. V záložke Advanced settings môžete k dokladu do položky "Reason of the issue" zadať poznámku dôvodu vystavenia. V prípade, že máte aktívnu skladovú evidenciu, predvolene budete mať zaškrtnutú položku "Add items to stock" (viac info v nápovede položky) pre automatické naskladnenie dobropisovaných položiek.
 6. Nakoniec po kliknutí na tlačítko Save sa dobropis vytvorí a zobrazí.
 7. Zobrazený dobropis je možné vytlačiť kliknutím na tlačítko  .

Hromadný export expedície alebo informácií o objednávkach

Export vykonávate v sekcii Eshop / Orders po vybraní požadovaných objednávok a kliknutí v paneli na tlačítko  , kde si zvolíte typ výstupu pre tlač (dokladov, expedície, jednoduchých štítkov) alebo export dátového súboru (CSV, XLSX) či súbor pre niektorú prepravnú službu. Vygenerovaný exportný súbor pre niektorú z prepravných služieb je následne možné importovať u konkrétneho prepravcu pre vytvorenie zvozu alebo podanie balíkov.

Information from the help section "Actions of the selected"

Hromadné výstupy alebo akcie pre vybrané objednávky.

Pridanie informačných štítkov k objednávke

Po kliknutí na stĺpec Labels pri požadovanej položke, objednávke je možné danej objednávke pridávať informačné štítky. Štítky si vytvárate a upravujete po kliknutí vpravo hore na tlačítko   (na základe nastavení je možné štítok zobraziť/nezobraziť užívateľovi).

Pridanie úhrady k objednávke

K objednávke môžete manuálne pridať informáciu o uhradení danej objednávky, kde zadáte sumu v akej výške bola objednávka uhradená. Po kliknutí na stĺpec Paid pri požadovanej položke, objednávke je možné pre danú objednávku spravovať jej úhrady.

Ak máte správne nastavené platobné brány a objednávka bola uhradená cez niektorú z platobných brán, ktorá má automatickú evidenciu platieb, tak položka v stĺpci Paid sa vyplní automaticky na základe prijatej platby do danej platobnej brány. Viac informácii na Do you support the online bank payments? (Sporopay, Tatrapay, TrustPay...)

Sledovacie číslo zásielky

Môžete zákazníkovi poslať sledovacie číslo balíka, s ktorým bude môcť sledovať, kde sa aktuálne jeho zásielka nachádza. Zadávate v úprave   konkrétnej objednávky po kliknutí na tlačítko  

Information from the help section "Shipments"

Možnosť nastavenia sledovacích čísiel zásielok pre konkrétnu objednávku. K zaslanému tovaru môže byť priradené sledovacie číslo zásielky konkrétnej kuriérskej služby. Kuriérska služba, u ktorej bola zásielka podaná, vytvorí sledovacie číslo, ktoré ponúkne prehľad o pohybe zásielky (či je na sklade, expedovaná, na ceste a pod.). Sledovacie číslo zásielky aj s URL odkazom na sledovanie bude súčasťou emailu pri zmene stavu či notifikácie objednávky.

Zobrazenie sledovacieho čísla v notifikačnom emaile o zmene stavu objednávky:

Zobrazenie sledovacieho čísla na stránke objednávky:

Zmena údajov na doklade objednávky

Po zmene údajov v objednávke sa nezmenia dané údaje vo vystavenom doklade o objednávke (HTML, PDF) pre tlač. Je nutné takúto objednávku obnoviť v úprave objednávky (Edit) po kliknutí v paneli na tlačítko  , následne po nabehnutí kurzoru myši na doklad kliknúť v hornom paneli na tlačítko "Update document".

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm