line

Úprava a aktualizácia faktúry

V sekcii Eshop / Invoices v úprave požadovanej faktúry je možné upravovať všetky polia okrem polí v záložke Items (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena). Po úprave požadovaných polí je vždy nutné v úprave faktúry kliknúť na tlačítko   a následne v otvorenom okne obnoviť (znovu vygenerovať) dokument kliknutím na tlačítko  . Jedná sa o opatrenie, aby pri globálnych zmenách výzoru dokladov (napr. zmene pečiatky či názvu spoločnosti) sa zmeny neaplikovali aj na existujúce vystavené doklady. Preto je nutné doklad pri akejkoľvek zmene manuálne aktualizovať.

Úprava a aktualizácia položiek faktúry

Je nutné si uvedomiť, že všetky zmeny na faktúre v záložke Items môžete vykonať len v objednávke, ktorá je na faktúru napárovaná. Ak teda chcete upraviť aj polia v záložke Items (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena) je nutné najskôr vymazať   faktúru a zrušiť   objednávku, ktorá bola na faktúru napárovaná. Po úprave položiek v nepotvrdenej objednávke následne vytvoríte   novú faktúru s rovnakým číslom. Postupujte podľa nasledujúceho návodu:

 1. Prejdite do sekcie Eshop / Invoices.
 2. Ak sa nejedná o najnovšiu faktúru odporúčame vpravo hore pod tlačítkom   dočasne deaktivovať položku "Generation of the further document number".
 3. Zapíšte si číslo faktúry (aj číslo objednávky), ktorú chcete zmeniť a následne vymažte danú faktúru kliknutím na tlačítko Delete  .
 4. Prejdite do sekcie Eshop / Orders.
 5. Pred zmenami stavov objednávok odporúčame si vpravo hore po kliknutí na tlačítko   dočasne deaktivovať automatické odosielanie notifikácií užívateľom (v položkách "Sending of email" a "Sending SMS").
 6. Vyhľadajte danú objednávku a kliknite na tlačítko Cancel  . Objednávka sa nezmaže, len bude prepnutá do stavu canceled.
  • Ak Vám náhodou objednávka zmizla, vo filtroch vpravo hore   si nastavte filter na canceled, pričom sa zobrazia všetky objednávky v stave canceled.
 7. Následne kliknutím na tlačítko Activate   prepnite objednávku do stavu not confirmed.
 8. Teraz je možné v úprave objednávky zmeniť požadované polia v záložke Items (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena).
 9. Po úprave požadovaných polí prepnite objednávku až do stavu sent a opätovne vystavte faktúru kliknutím na tlačítko Create an invoice  , pričom pri vystavovaní nezabudnite zadať pôvodné číslo faktúry.
 10. Nakoniec je ešte nutné v sekcii Eshop / Invoices v úprave konkrétnej faktúry kliknúť na tlačítko   a následne v otvorenom okne obnoviť (znovu vygenerovať) dokument kliknutím na tlačítko   (zobrazí sa po nabehnutí myšou na doklad).
 11. Nezabudnite si tiež nastaviť všetky nastavenia do pôvodného stavu:
  • v sekcii Eshop / Invoices pod tlačítkom vpravo hore   položku "Generation of the further document number"
  • v sekcii Eshop / Orders pod tlačítkom vpravo hore   v položkách "Sending of email" a "Sending SMS"
Contact uswe are providing the support during the work days