line

Webstránky obsahujú rôzne časti stránok a pod-stránok, ktoré v administrácii rozdeľujeme na menu položky (menu) a články. Menu položky slúžia pre navigáciu na stránke (označené napr.: úvod, blog, kontakt,...), do ktorých sa pridávajú články s obsahom (napr.: texty, obrázky, videá,...)

Menu

Nastavenie menu

Vytvorenie menu položiek

Menu položky vytvárate v sekcii Articles / Menu po kliknutí vpravo hore na tlačítko Add menu.

Vytvorenie pod-menu

Ak už máte vytvorené menu položky v sekcii Articles / Menu, ich pod-menu vytvoríte kliknutím v riadku konkrétnej menu položky na tlačítko  , kde následne po kliknutí vpravo hore na tlačítko Add submenu vytvoríte pod-menu položku k danej menu položke.

  • ďalšie pod-menu zaradené v už vytvorenom pod-menu vytvoríte rovnakým postupom
Pre zobrazenie menu položiek na stránke je nutné položky Activate  .
Pozície menu položiek môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na prvý stĺpec a následne dané menu chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.

Článok

Vytvoriť je možné dva druhy článkov:

  • Článok - Celý obsah článku (aj s nastavenými pluginmi) sa bude zobrazovať v zvolenej menu položke. V obsahu článku sa nebudú zobrazovať komentáre, či informácie o autorovi článku alebo počtu zobrazení. Používa sa v prípadoch, že chcete priamo v zvolenej menu položke zobraziť všetky požadované informácie, resp. sa jedná o samotný obsah menu položky.
  • Detail článku s krátkym popisom - V zvolenej menu položke sa bude zobrazovať len názov a krátky popis článku (prípadne aj obrázok článku), z ktorého je možné sa pre-kliknúť do samotného detailu článku, kde sa už zobrazí celý obsah článku (aj s nastavenými pluginmi). Najčastejšie sa daný typ článkov využíva napr. pre blog, ak chcete vytvárať zoznamy článkov so stránkovaním s možnosťou komentovania článkov, zobrazenia počtu videní.

Vytvorenie článkov

Články vytvárate v sekcii Articles / Articles, kde si v ľavom stĺpci vyberiete pred-vytvorenú "menu položku", do ktorej chcete článok vložiť. Článok pre danú menu položku vytvoríte po kliknutí vpravo hore na tlačítko Add an article. Články vždy vytvárate pre zobrazenie v pred-vytvorenej menu položke, tým, že pred pridaním článku otvoríte v ľavom stĺpci pred-vytvorenú menu položku, v ktorej sa bude článok zobrazovať. Prípade je možné vytvoriť článok ako "nezaradený" (ak v ľavom stĺpci vyberiete položku UNCLASSIFIED ARTICLES), pričom aby sa daný článok zobrazil na stránkach, je nutné ho prelinkovať (zverejniť niekde na stránkach odkaz na daný článok). Vytvorené články je možné kedykoľvek premiestniť do inej menu položky v úprave konkrétneho článku v záložke Advanced settings v položke "Classification into menu".

Editor textu/obsahu

Základné informácie o tom ako pracovať s editorom textu, pomocou ktorého vytvárate obsah článku nájdete v nápovede How to work with the text editor?

Zoznam článkov s detailom

V prípade, že chcete na stránkach zobraziť len zoznam článkov, z ktorého bude možné sa pre-kliknúť do detailu článku, je nutné v úprave konkrétneho článku v záložke Short description vyplniť položku "Short description". Rovnako je možné v danej záložke v položke "Image URL" priradiť vytvorenému článku aj obrázok, ktorý sa bude zobrazovať v zozname článkov.

Pluginy

Do článkov je možné pridávať rôzne pluginy (formulár, tabuľku, rozcestník, galériu, tabuľku, ...), ktoré aktivujete v záložke Plugins. Pred vložením pluginov do článku, je najprv nutné si požadované pluginy pridať v sekcii Add-ons / Plugins, vytvoriť a nastaviť položky pluginu. Pre niektoré pluginy, napr. Galériu (How to add a photo gallery to the article?), Formulár (How to add a form on the website?) máme vytvorené podrobné nápovedy.

Právomoci

Článkom je možné nastaviť zobrazenie len pre určitých prihlásených užívateľov (skupinu) alebo zabezpečiť prístup do detailu článku pomocou prístupového hesla. Právomoci nastavujete v úprave článku v záložke Powers.

SEO (optimalizácia pre vyhľadávače)

Všetky SEO položky nastavujete v úprave článku v záložke SEO, pričom dané nastavenia sú platné len pre detail článku (články s nastaveným krátkym popisom). Pre články zobrazujúce sa priamo v menu položke, sa uplatňujú SEO položky, ktoré ste nastavili práve pre danú menu položku v sekcii Articles / Menu v úprave konkrétnej menu položky v záložke SEO.

Nastavenia článkov

Všeobecné nastavenia týkajúce sa zobrazenia článkov a ich položiek nastavujete v sekcii Settings / Web v záložke Articles.

Pre zobrazenie článkov na stránke je nutné články Activate  .
Pozície článkov môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na prvý stĺpec a následne daný článok chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.
Nie je možné pridávať články do menu položiek predvolené systémom. Takéto menu položky (vľavo) sú označené ikonou .
UNCLASSIFIED ARTICLES - články, ktoré nie sú zaradené v menu a pre ich zobrazenie je nutné na ne odkazovať zobrazujúcou sa URL adresou.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm