1. Služba WEXBO®

1.1. Služba WEXBO® (ďalej len "služba") je administračné webové rozhranie, redakčný systém slúžiaci na vytvorenie a správu webovej stránky alebo internetového obchodu (eshopu). Zahŕňa v sebe priebežné aktualizácie, podporu, vyhradený priestor na serveri a doplnkové služby (Úprava pätičky webu, Navýšenie priestoru, Zaslanie dokumentov, spoplatnené Moduly a Pluginy).

1.2. Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi možnosť využívať službu na dobu vopred dohodnutú a Užívateľom zaplatenú, pričom poskytovanie služieb a ich rozsah sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na webových stránkach Prevádzkovateľa a ktorý sa môže meniť.

1.3. Užívateľ služby WEXBO® si na zvolený časový interval prenajíma redakčný systém, spoločne s vyhradeným priestorom na serveri, pričom nie je vlastníkom licencie daného redakčného systému.

1.4. Prevádzkovateľ nemôže poskytnúť záruku, že služba WEXBO® splní všetky nároky Užívateľa. V prípade záujmu o doprogramovanie funkcií bude objednávka po posudení a odsúhlasení Prevádzkovateľom riešená individuálne ako programovanie na mieru podľa platného cenníka.

1.5. Na každej webovej stránke vygenerovanej službou WEXBO® je krátky textový odkaz na službu WEXBO® a autora služby. Tento odkaz je možné odstrániť len zakúpením doplnkovej služby "Úprava pätičky webu" cez administračné prostredie služby WEXBO®. V opačnom prípade je Užívateľ povinný nechať daný odkaz na stránkach zobrazovať a neskrývať ho či neprekrývať iným obsahom.

1.6. Služby WEXBO® nie je možné využívať prerušovane, ak nebola vystavená a uhradená objednávka (zálohová faktúra) s poplatkom na obnovu účtu. Cena poplatku na obnovu účtu je uvedená na stránkach prevádzkovateľa v sekcii "Cenník / Doplnkové služby".

2. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

2.1. Prevádzkovateľom služby WEXBO® (ďalej len "Prevádzkovateľ") na stránkach http://www.wexbo.com je WEXBO s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 27261/R.

2.2. Za vlastníka webovej prezentácie považuje Prevádzkovateľ fyzickú alebo právnickú osobu, figurujúcu na faktúrach vystavených za služby WEXBO®, resp. ich nadmernej väčšine.

2.3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah webových stránok vytvorených Užívateľmi.

2.4. Prevádzkovateľ sa bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby.

2.5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje žiadneho z Užívateľov tretej strane. Získané osobné údaje sa použijú len pri komunikácii Prevádzkovateľa s Užívateľom, za účelom dohadovania alebo realizovania dohodnutých služieb alebo posielania informačných emailov, z ktorých sa môže Užívateľ kedykoľvek odhlásiť.

2.6. Prevádzkovateľ nevstupuje do sporu medzi klientom a jeho predchádzajúcim poskytovateľom hostingu alebo registrátorom domény.

2.7. Prevádzkovateľ služby WEXBO® môže uviesť odkaz a ukážky webových stránok Užívateľa ako svoju propagáciu na vlastných webových stránkach, v tlačových a PR správach, či v inej komunikácii určenej na reklamné účely.

2.8. Pri obdržaní objednávky na registráciu domény a následne jej uhradení Prevádzkovateľ registruje doménu tzv. zrýchlenou registráciou. V tomto prípade je doména registrovaná na identifikátor Prevádzkovateľa a Užívateľ má výhradné právo prevádzkovať objednanú doménu a taktiež právo kedykoľvek previesť doménu na seba.

2.9. Prevádzkovateľ informuje Užívateľa prostredníctvom e-mailu alebo upozornením v administračnom prostredí služby WEXBO® o procese registrácie, aktivácie, expirácií, deaktivácie a zmazaní webových stránok vytvorených v službe WEXBO® a pod. Prevádzkovateľ môže e-mailom, telefonicky, sms alebo v administračnom prostredí služby WEXBO® informovať Užívateľa o novinkách týkajúcich sa služby a o svojich ponukách.

2.10. Vystavené faktúry umiestňuje Prevádzkovateľ do administračného prostredia služby WEXBO® a Užívateľovi sú prístupné po prihlásení sa do administračného prostredia služby WEXBO®. Užívateľ akceptuje skutočnosť, že všetky vystavené účtovné doklady (proformy, faktúry...) sú užívateľovi poskytované len v elektronickej podobe, a to prostredníctvom administračného prostredia služby WEXBO® vo formáte HTML alebo PDF.

2.11. Prevádzkovateľ nie je povinný na žiadosť Užívateľa zmeniť údaje v účtovnom doklade v prípade, že žiadosť o zmenu údajov prišla neskôr ako do 15 dňa nasledujúceho mesiaca od vystavenia účtovného dokladu.

2.12. Prevádzkovateľ zaisťuje prevádzku všetkých prostriedkov na zaistenie služby, pričom výnimkou sú skutočnosti, ktoré nedokáže ovplyvniť (napr.: havária, útok na server, výpadky sietí a pod.) alebo úkony potrebné pre zaistenie fungovania služieb (napr.: údržba, aktualizácie, nastavenia servera a pod.).

2.13. V prípade potrebného odstavenia služby Prevádzkovateľ vopred informuje Užívateľa o odstávke na stránkach Prevádzkovateľa alebo v administračnom prostredí služby WEXBO®, prípadne emailom. Ak v priebehu mesiaca trvá jeden výpadok viac ako polhodinu, Prevádzkovateľ nahradí Užívateľovi súčet týchto výpadkov, predĺžením služby alebo čiastkou rovnajúcou sa desaťnásobku pomernej časti týchto výpadkov v pomeru k čiastke, na ktorú má Užívateľ službu zaplatenú. Nezapočítavajú sa však výpadky, ktoré sú Prevádzkovateľom dopredu ohlásené, napr. servisné alebo iné nutné úpravy a úkony spôsobujúce výpadok služby.

2.14. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, za dočasné prerušenie služby alebo za škodu, ktorá by mohla vzniknúť nedostupnosťou služby, poškodením alebo stratou dát Užívateľa. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávne odoslanými údajmi prepojených služieb tretích strán, prípadne nesprávnemu spracovaniu prijatých údajov prepojených služieb tretích strán.

3. Práva a povinnosti Užívateľa

3.1. Užívateľom je fyzická osoba vo veku minimálne 18 rokov alebo právnická osoba využívajúca službu WEXBO® v skúšobnej alebo v ostrej prevádzke.

3.2. Užívateľ pri vytvorení skúšobnej prevádzky webu súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa.

3.3. Užívateľ je plne zodpovedný za celý obsah svojej internetovej prezentácie, webovej stránky, eshopu a teda koná na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ je v plnej miera zbavený zodpovednosti za obsah stránok vytvorených Užívateľmi.

3.4. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude na stránky ukladať obsah nevhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov (erotický obsah stránok a pod.), obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, obsah týkajúci sa hazardných hier a obsah porušujúci zákony v danej krajne (pornografický materiál, crack, serial key, warez, obsah porušujúci autorské práva, šírenie poplašných správ či nevyžiadanej pošty a pod.)

3.5. Užívateľ, ktorý za pomoci služby WEXBO® prevádzkuje internetový obchod alebo firemnú prezentáciu, musí v zmysle platných zákonov SR na webovej stránke (napr. v sekcii Obchodné podmienky) zverejniť: svoju identitu, obchodné meno, adresu, firemné identifikačné údaje, ceny tovarov a služieb vrátane DPH (pokiaľ existujú), ďalej ak existujú údaje o platbe, dodávke, existenciu práva a podmienky, za ktorých je možné odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku, časové obdobie ponúkanej ceny.

3.6. Pri prechode na ostrú prevádzku je Užívateľ povinný uviesť všetky požadované účtovné, firemné alebo osobné údaje, pravdivo a úplne. Užívateľ je taktiež povinný tieto údaje pri zmene čo najskôr aktualizovať, najneskôr do vystavenia najbližšieho účtovného dokladu Prevádzkovateľom.

3.7. Ak je Užívateľom stránky spoločnosť poskytujúca služby alebo tovar, ktorý podlieha reguláciám, pričom sú vyžadované určité povolenia alebo licencie (napr. úvery, pôžičky, hypotéky, predaj liečiv, ...), je povinná vydokladovať do 5 dní od vytvorenia objednávky platné povolenia na prevádzkovanie tejto činnosti na území SR alebo ČR. Preskenované doklady je možné zaslať prostredníctvom podpory v administračnom prostredí služby WEXBO®.

3.8. Právnická a fyzická osoba so sídlom / bydliskom mimo územia členských štátov EÚ pošle je povinná poslať do 2 dní od vytvorenia objednávky potvrdenie o pobyte v danom štáte, resp. naskenované potvrdenie o podnikaní v danom štáte v prípade právnickej osoby.

3.9. Užívateľ si uvedomuje, že prenajímané služby Prevádzkovateľa sú zdieľané medzi viacerými zákazníkmi, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom a taktiež sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server. Užívateľ si je taktiež vedomý, že niektoré funkcionality systému môžu pri väčšom využití navýšiť zaťaženosť serverov alebo môžu predstavovať bezpečnostné riziko, a preto sú dané funkcionality obmedzené buď počtom položiek, alebo počtom použitia za určitý čas. Hlavne z dôvodu bezpečnosti a množstva podobných limitov nemusia byť všetky limity systému zverejnené na stránkach Prevádzkovateľa. Nezobrazovanie daných limitov však neznamená, že je možné využívať všetky funkcionality systému neobmedzene.

3.10. Užívateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za škody spôsobené softvérom, programom alebo inými doplnkami, ktoré boli v rámci používania služby doplnené či doinštalované Užívateľom.

3.11. Užívateľ sa zaväzuje informovať Prevádzkovateľa služby o všetkých poruchách a chybách prevádzkovania služby prostredníctvom podpory v administračnom prostredí služby WEXBO®.

3.12. Užívateľ súhlasí s pravidelnými aktualizáciami systému vykonávanými Prevádzkovateľom. Užívateľ môže svoj systém aktualizovať manuálne, najneskôr Však do 90 dní od vydania novej aktualizácie, následne Užívateľovi môže systém automaticky aktualizovať Prevádzkovatel. Po aktualizácií (upgrade) nie je možné prejsť na staršiu verziu systému (downgrade). Z dôvodu aktualizácií či zaistenia bezpečnosti systému, nemusia byť všetky doplnky a funkcionality podporované v plnom rozsahu počas celého predplatného obdobia.

3.13. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude službu WEXBO® ponúkať tretím osobám. Pre služby WEXBO® platí cenník dostupný na stránkach Prevádzkovateľa služby. Právo poskytovania služby tretím osobám majú len partneri Prevádzkovateľa služby, aj v tomto prípade platí cenník Prevádzkovateľa služby. Partnerom Prevádzkovateľa služby sa môže stať fyzická alebo právnická osoba po dohodnutí podmienok a uzatvorení zmluvy s Prevádzkovateľom.

3.14. Užívateľ je povinný do všetkých účtov (administrácia, emailové schránky, stránky) vedených prostredníctvom služby WEXBO® použiť dostatočne bezpečné prihlasovacie heslo, pričom v prípadoch kedy je to možné je Užívateľ povinný použiť zabezpečnený spôsob prihlásenia sa do účtu. Užívateľ je taktiež povinný chrániť svoje prístupové údaje, mená, heslá a ostatné informácie pred zneužitím treťou stranou.

3.15. Užívateľ je povinný v prípade opätovnej aktivácie účtu na základe exspirácie služieb (deaktivovaní účtu), uhradiť vystavený poplatkom na obnovu účtu, prípadne ak mu nebol takýto poplatok vystavený, je povinný uhradiť objednávky za obdobie kedy bol profil deaktivovaný. Cena poplatku na obnovu účtu je uvedená na stránkach prevádzkovateľa v sekcii "Cenník / Doplnkové služby".

3.16. Užívateľ má právo kedykoľvek, bez udania dôvodu, ukončiť využívanie služby WEXBO®. Všetky objednávky vystavené v systéme sú nezáväzné, a ak nebude uhradená objednávka na ďalšie obdobie, prevádzkované služby budú po exspirácií ukončené.

4. Testovacie obdobie

4.1. Užívateľ má k dispozícii 15 dní pre testovanie služby zadarmo na pridelenej testovacej subdoméne. Po objednaní služby Užívateľom (pomocou objednávkového formulára v administračnom prostredí služby WEXBO®), uhradení objednávky a napárovaní platby Prevádzkovateľom, prechádza stav služby do predplateného obdobia (ostrej prevádzky). Užívateľ nemôže ďalej využívať zostávajúce dni bezplatného testovacieho obdobia či pridelenú testovaciu subdménu, pretože služba prechádza do ostrej prevádzky.

4.2. V testovacej prevádzke, hlavne z dôvodu bezpečnosti, sú niektoré možnosti a funkcionality systému obmedzené, a nie je tak možné využívať všetky možnosti a funkcionality ostrej prevádzky, ktoré sú uvádzané na webových stránkach Prevádzkovateľa. Nie je tak napríklad možné využívať emailové schránky či aliasy, emailovú notifikáciu v niektorých častiach systému, vlastnú doménu 2. rádu, doplnkové služby, všetky funkcionality a možnosti variantu ESHOP premium. Taktiež sú v testovacej prevádzke obmedzené limity hromadného importu, počtu produktov, prenosu dát a priestor na disku.

5. Postihy za neuhradenie faktúry

5.1. 6 dní po dátume splatnosti nezaplatenej zálohovej faktúry (resp. deň po dátume expirácie) nastane pozastavenie stránky.

5.2. 10 dní po dátume splatnosti nezaplatenej zálohovej faktúry (resp. 5 dní po dátume expirácie) nastane deaktivácia stránky (do administračného prostredia služby WEXBO® bude prístup stále povolený). Taktiež bude vytvorená objednávka (zálohová faktúra) s poplatkom na obnovu účtu. Cena poplatku na obnovu účtu je uvedená na stránkach prevádzkovateľa v sekcii "Cenník / Doplnkové služby".

5.3. 20 dní po dátume splatnosti nezaplatenej zálohovej faktúry (resp. 15 dní po dátume expirácie), alebo nezaplatenej zálohovej faktúri na obnovu, odblokovanie stránok, nastane zákaz prístupu do systému, zablokovanie stránok, prípadne odobratie domény, resp. internetovej adresy.

5.4. 90 dní po dátume splatnosti nezaplatenej zálohovej faktúry na expiráciu služieb (resp. 85 dní po dátume expirácie), alebo nezaplatenej zálohovej faktúri na obnovu, odblokovanie stránok, nastane vymazanie obsahu, súborov a databázy stránok zo servera.

6. Ukončenie služby

6.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služby za týchto podmienok:

 6.1.1. stránky porušujú alebo je podozrenie na porušovanie zákonov štátu, v ktorom je služba prevádzkovaná
 6.1.2. stránky sú v rozpore s dobrými mravmi
 6.1.3. na stránkach je ponúkaný nelegálne získaný softvér alebo podobné výrobky produkty za účelom predaja alebo poskytovania tretím osobám
 6.1.4. obsah stránok alebo jej činnosť poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa
 6.1.5. stránky alebo ich obsah porušujú, alebo je podozrenie na porušenie, autorských práv tretích strán
 6.1.6. stránky nie sú aktívne, viac ako 1 mesiac na nich nebol zaznamenaný žiadny prístup (táto podmienka neplatí pre platiacich Užívateľov)
 6.1.7. pri registrácii alebo počas prevádzkovania stránok bol zadaný neexistujúci, neaktuálny alebo nefunkčný e-mail, telefónny kontakt, neexistujúce alebo nekorektné IČ, DIČ, IČ DPH spoločnosti či iné fakturačné údaje
 6.1.8. stránky sú zamerané alebo je podozrenie na rozširovanie či rozposielanie nevyžiadaných e-mailov (spam)
 6.1.9. zo stránok či emailových schránok je rozposielané nadmerné množstvo emailov, hromadná pošta, newsletter (táto podmienka neplatí pri odosielaní emailových správ cez modul Newsletter).
 6.1.10. stránky vzhľadom k svojmu zameraniu neobsahujú zákonom stanovené informácie (napr. údaje o spoločnosti, obchodné podmienky, či iné povinné texty, ...), prípadne stránky vzhľadom k svojmu zameraniu neobsahujú dôležité informácie pre návštevníkov a zákazníkov (napr. kontaktné údaje, ...)
 6.1.11. stránky extrémne preťažujú databázové systémy
 6.1.12. stránky obsahujú nadmerné množstvo filmových a hudobných súborov (.mp3, .avi, .mkv, .mpeg, .wav a pod.)
 6.1.13. stránky sú počas testovacej prevádzky, či na pridelenej testovacej subdoméne využívané na propagačné, reklamné, marketingové alebo komerčné účely.
 6.1.14. Užívateľ prostredníctvom stránok poskytuje služby alebo tovar, pripadne vykonáva činnosť, na ktorú nemá zákonom stanovené povolenia alebo licencie
 6.1.15. Užívateľ presahuje kvótu predplatených služieb (prenos dát, emailov, priestoru a pod.)
 6.1.16. Užívateľ porušuje Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa.
 6.1.17. Užívateľ porušuje podmienky spoločnosti Google pre inzerciu v reklamnom systéme Google AdWords alebo v Google AdSense.

6.2. Vo všetkých uvedených prípadoch v bode 6.1. alebo v prípade nevyužitia či ukončenia služby pred uplynutím predplateného obdobia na základe žiadosti Užívateľa nie je Prevádzkovateľ povinný vrátiť čiastku za predplatné služby WEXBO®.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Vytvorením stránok v službe WEXBO® je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasu so spracúvaním osobných údajov Užívateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

7.2. Prevádzkovateľ plne rešpektuje súkromie Užívateľa, spracúva tak osobné údaje Užívateľa výlučne za účelom vystavovania faktúr, objednávok a komunikácií s Užívateľom. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje Užívateľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok, dokumentov). Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi Užívateľa v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

7.3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo.

7.4. Osobné údaje Užívateľa sú prístupné len Preádzkovateľovi a Užívateľovi cez administračný systém WEXBO®. Prístup k osobným údajom je obmedzený zadaním prístupového e-mailu a hesla, ktoré je známe len Užívateľovi. Heslá sa v našej databázy ukladajú len v podobe hašu (hash).

7.5. V súvislosti so zlepšením služieb Prevádzkovateľa môžeme zhromažďovať určité informácie o návšteve, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa Užívateľ pripojil k poskytovanej službe WEXBO®, dátum a čas prístupu či zoznam navštívených podstránok.

8. Autorské práva

8.1. Autorom administračného systému WEXBO® je WEXBO s.r.o. Spoločnosť vlastní všetky práva duševného vlastníctva a zdrojové kódy. WEXBO s.r.o. je autorom grafických návrhov používaných v systéme WEXBO®, šablón a samotnej služby WEXBO®.

8.2. Užívateľ služby WEXBO® a tretie strany sa zaväzujú v prípade akéhokoľvek porušenia záväzkov a neoprávneného zásahu do autorského práva (skopírovanie stránky, grafických návrhov a pod.) poskytnúť autorovi náhradu za nemajetkovú ujmu v peniazoch. Právo na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia zostávajú nedotknuté.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto všeobecné obchodné podmienky.

9. január 2016
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni