line

Modul zobrazí náhľady vybraných produktov s odkazom na detail produktu, teda produkty, ktoré si zvolíte, príp. na ktoré chcete zákazníkov špeciálne upozorniť. Možno ich zobraziť rôznym štýlom (rôzne nastavenie obrázku, nadpisu, textu, stránkovanie, počet produktov, ...) Zobrazujúce sa produkty do modulu pridávate v sekcii Produkte / Produkte kde v úprave požadovaného produktu v záložke Links vyberiete v položke "In der gewählten Ware" požadovaný modul. Upozorňujeme, že zobrazenie náhľadu produktu neobsahuje všetky možnosti a nastavenia, ktoré je možné pre produkt nastaviť, ako napr. dostupnosť, štítky či tlačítka akcií (nákup, porovnanie, sledovanie, varianty, ...).

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Add-ons / Module / Gewählte Ware.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00