line

Modul zobrazí náhľady vybraných produktov s odkazom na detail produktu, teda produkty, ktoré si zvolíte, príp. na ktoré chcete zákazníkov špeciálne upozorniť. Možno ich zobraziť rôznym štýlom (rôzne nastavenie obrázku, nadpisu, textu, stránkovanie, počet produktov, ...) Zobrazujúce sa produkty do modulu pridávate v sekcii Produkty / Produkty kde v úprave požadovaného produktu v záložke Prepojenia vyberiete v položke "Vo vybranom tovare" požadovaný modul. Upozorňujeme, že zobrazenie náhľadu produktu neobsahuje všetky možnosti a nastavenia, ktoré je možné pre produkt nastaviť, ako napr. dostupnosť, štítky či tlačítka akcií (nákup, porovnanie, sledovanie, varianty, ...).

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly / Vybraný tovar.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00