line

Modul zobrazí náhľady vybraných produktov s odkazom na detail produktu, teda produkty, ktoré si zvolíte, príp. na ktoré chcete zákazníkov špeciálne upozorniť. Možno ich zobraziť rôznym štýlom (rôzne nastavenie obrázku, nadpisu, textu, stránkovanie, počet produktov, ...) Zobrazujúce sa produkty do modulu pridávate v sekcii Produkty / Produkty kde v úprave požadovaného produktu v záložke Propojení vyberiete v položke "Ve vybraném zboží" požadovaný modul. Upozorňujeme, že zobrazenie náhľadu produktu neobsahuje všetky možnosti a nastavenia, ktoré je možné pre produkt nastaviť, ako napr. dostupnosť, štítky či tlačítka akcií (nákup, porovnanie, sledovanie, varianty, ...).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplňky / Moduly / Vybrané zboží.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00