line

Bankové prevody

Sprístupnenie sekcie Eshop / Banky pre evidenciu bankových prevodov, ktoré je možné párovať s úhradou objednávok. Sekcia je napojená na interné notifikácie pre upozornenie prijatej úhrady, ktorá ešte nie je spárovaná s objednávkou. Zároveň sa značne rozšírili položky v okne pre pridanie úhrady objednávky.

Informácie z nápovedy sekcie "Banky"

Zoznam platieb (prevodov) zadaných manuálne v hotovosti, automatizovane z bankových účtov, alebo prepojených platobných brán, ktoré sa po vložení automaticky priradia k objednávke na základe identifikátorov ("Objednávka č.", "Špecifický symbol", "Variabilný symbol").

Kreditná platba (prevod) je plusová, teda prijatá čiastka (príjem), a naopak debetná platba (prevod) je mínusová, teda odoslaná čiastka (výdavok).

Stavy platieb (prevodov)

 •   spárované - kreditná platba (prevod) spárovaná s objednávkou.
 •   očakáva sa párovanie - kreditná platba (prevod) kde sa spárovanie s objednávkou očakáva.
 •   párovanie zakázané - kreditná platba (prevod) kde je spárovanie s objednávkou zakázané.
 •   debet - debetná platba (prevod), ktorý nie je možné párovať s objednávkami.

Párovanie s objednávkami

 • Podporované platobné brány párujú platby (prevody) s objednávkami automaticky.
 • Rovnako je možné pre automatické párovanie platieb (prevodov), ktoré boli uskutočnené vo Vašom bankovou účte využiť plugin v sekcii Doplnky / Pluginy / Import bankových prevodov. Pričom platby (prevody), ktoré sa prostredníctvom pluginu Import bankových prevodov nespárujú s objednávkami automaticky, je možné dodatočne s požadovanou objednávkou spárovať priamo v úprave platby (prevodu) v záložke Objednávka aktivovaním položky "Párovať s objednávkou". Podrobné informácie nájdete v nápovede položky.
 • Platby (prevody) je tiež možné zadávať manuálne v sekcii Eshop / Objednávky (po kliknutí na položku v stĺpci Uhradené) alebo priamo v úprave objednávky alebo priradeného dokladu.

Nastavenie bankových účtov

 • Bankové účty, ktoré sa zobrazujú v objednávkach a faktúrach pridávate a nastavujete po kliknutí vpravo hore na tlačítko  .
 • Bankový účet následne pridáte kliknutím na tlačítko Pridať bankový účet, alebo upravujete ikonami v stĺpci Akcie.

Filtre

Nový štýl a možnosti filtrov sekcií. Často filtrujete s rôznymi kombináciami filtrov? Pre každú sekciu, ktorá obsahuje filtre   je možné si vytvoriť vlastnú kombináciu nastavenia filtrov. Stačí si zvoliť vlastné kombinácie filtrov a následne po kliknutí na tlačítko   vybrať možnosť Uložiť nastavený filter.

PríkladPríklad: Zobraziť len kombináciu nepotvrdené objednávky, ktoré sú neuhradené alebo čiastočne uhradené za posledných 7 dní a to všetko jediným tlačítkom vlastné tlačítko.
Informácie z nápovedy

Filtrovanie je možné využiť len v niektorých sekciách, ktoré obsahujú zoznam položiek, pričom samotný panel s filtrami zobrazíte alebo naopak skryjete po kliknutí na tlačítko   v hlavnom panely.

Zrušenie filtrov

Nastavené filtre je možné zrušiť kliknutím na tlačítko  .

Správa filtrov

V niektorých sekciách sú zobrazené len predvolené filtre, pričom je možné si zobraziť aj ďalšie filtre, a to buď kliknutím na tlačítko   a výberu možnosti  Zobraziť všetky filtre alebo všetky systémové filtre ale aj vlastné kombinácie filtrov môžete spravovať (zobraziť/skryť/vymazať) po kliknutí na možnosť  Správa filtrov.

Ukladanie kombinácií filtrov

Zvolenú kombináciu filtrov je možné si uložiť, pre neskoršie rýchle použitie, tak, že po nastavení vlastnej kombinácie filtrov kliknite na tlačítko   a vyberte možnosť Uložiť nastavený filter. Vlastné filtre sa zobrazia práve pod tlačítkom  . Prípadne je možné uložené kombinácie filtrov nastaviť pre konkrétnu sekciu ako predvolené.

Typy filtrov

Panel môže obsahovať nasledujúce typy filtrov: Zoradenie, Dátum, Výber z možností, Zadanie hodnoty, Rozsah, Prepínač, Štatistiky, Vyhľadávanie.

Zoradenie

Určuje v akom poradí sa zobrazí výpis jednotlivých položiek. Radenie   vzostupné (0-9, A-Z) alebo   zostupné (9-0, Z-A) je možné zmeniť po kliknutí na ikonku.

Dátum

Možnosť nastavenia konkrétneho dátumu alebo rozsahu obdobia, pre ktoré sa položky majú zobraziť (napr. dátum vytvorenia položky).

Výber z možností

Zoznam rôznych možností alebo nastavení položky, na základe ktorých je možné si odfiltrovať požadované položky. V niektorých filtroch možností je možné vybrať viacero možností, a to tak, že pred výberom možnosti podržíte klávesu CTRL, a následne po výbere požadovaných možností, kliknete na tlačítko Použiť. Pri výbere viacerých možností je vo väčšine prípadov predvolene aktívne tlačítko  , teda zobrazia sa položky, ktoré vyhovujú aspoň jednej z vybranej možností, pričom po prepnutí tlačítka na   sa zobrazia položky, ktoré vyhovujú všetkým vybraným možnostiam.

Reverzné nastavenie - Niektoré možnosti filtrov môžu obsahovať dodatočné tlačítko   (zobrazí sa po nabehnutí kurzoru myši na možnosť filtra), pričom ak možnosť filtra aktivujete prostredníctvom daného tlačítka, možnosť bude filtrovať reverzne. Napr. ak je vo filtri možnosť aktívne a použijete reverzné nastavenie, zobrazia sa naopak neaktívne položky. Upozorňujeme, že nie všetky, resp. len niektoré možnosti filtrov obsahujú danú možnosť.

Zadanie hodnoty

Pri niektorých možnostiach, s názvom končiacim troma bodkami a s pravou šípkou na konci, sa zobrazí pole pre zadanie vlastnej hodnoty, na základe ktorej sa bude filtrovať. Pred zadaním hodnoty do poľa sa v zátvorkách zobrazí príklad štruktúry, ktorú je nutné pri zadávaní hodnoty dodržať, keďže v opačnom prípade sa filter neaktivuje.

Rozsah

Možnosť nastavenia číselnej hodnoty od - do, pre ktoré sa majú položky zobraziť (napr. cena, počet, zľava, hmotnosť, atď.).

 • Ak bude nastavená len hodnota od, budú sa vyhľadávať položky s hodnotou väčšou alebo rovnou zadanej hodnote od.
 • Ak naopak bude zadaná len hodnota do, budú sa vyhľadávať položky s menšou alebo rovnou zadanej hodnote do.
 • Ak budú zadané hodnoty od a do rovnaké, budú sa vyhľadávať položky s presne zadanou hodnotou.
 • Ak budú zadané obe hodnoty od a do rôzne, budú sa vyhľadávať položky s hodnotou väčšou alebo rovnou zadanej hodnote od a zároveň menšou alebo rovnou zadanej hodnote do.

Štatistiky

Pod filtrom sa zobrazí prehľad štatistík všetkých položiek, ktoré sa zobrazujú na základe nastavených filtrov. Štatistiky sa vygenerujú maximálne pre prvých 1000 položiek.

Vyhľadávanie

Na základe zadaného výrazu sa zobrazia len položky obsahujúci daný výraz, pričom vyhľadávanie sa vykonáva len pre zvolenú sekciu a len na určitom obsahu položiek (napr. názov, popis, ID položky, ...). Zväčša je obsah položiek, na ktorom sa vyhľadávanie vykonáva, uvedený priamo v poli, pred zadaním vyhľadávaného výrazu. Dané vyhľadávanie v sekcii je omnoho presnejšie (vyhľadáva sa vo väčšom obsahu položiek) ako rýchle globálne systémové vyhľadávanie, ktoré sa nachádza v strede v hlavnom panely.

Pri vyhľadávaní je možné použiť niektoré špeciálne znaky pre podmienenie vyhľadávania. Uvedené špeciálne znakov nemusia fungovať vo všetkých sekciách, rovnako nemusia správne fungovať niektoré kombinácie daných špeciálnych znakov. Popis nápovedy rozlišuje vyhľadávaný výraz (môže byť aj viac slov) a vyhľadávané slovo.

 • medzera alebo znak and "&" - ak do vyhľadávacieho výrazu zadáte viacero slov oddelených medzerou alebo znakom and, zobrazia sa len položky, ktoré obsahujú všetky uvedené slová. Použije sa tak logika AND.
 • znak zvislej čiary "|" - ak do vyhľadávacieho výrazu zadáte viacero slov oddelených znakom zvislej čiary, zobrazia sa položky, ktoré obsahujú aspoň jedno z uvedených slov. Použije sa tak logika OR.
 • čiarka "," alebo bodkočiarka `;` - ak do vyhľadávacieho výrazu zadáte čiarku vytvoríte viacero skupín vyhľadávania, ktorých položky sa zobrazia súčasne. Napr. ak chcete zobraziť viacero produktov, tak zadáte ID produktov oddelené čiarkou.
 • výkričník "!" - ak pred hľadaným slovom zadáte výkričník (bez medzery), bude sa vyhľadávanie negovať, teda vyhľadajú sa položky, ktoré dané slovo neobsahujú. Napr. ak chcete vyhľadať všetky produkty okrem produktu s ID 1000001, do vyhľadávania zadáte "!1000001".
 • úvodzovky "..." - ak do vyhľadávaného výrazu vložíte úvodzovku na začiatku a na koniec, bude sa daný výraz v úvodzovkách vyhľadávať ako celok a nebude sa tak rozdeľovať na jednotlivé slová.
 • hviezdičky "*" - ak pred hľadaným slovom zadáte hviezdičku (bez medzery), budú sa vyhľadávať len položky, ktoré dané vyhľadávané slovo obsahujú na konci slova. Ak naopak zadáte hviezdičku až za hľadaným slovom (bez medzery), budú sa vyhľadávať len položky, ktoré dané vyhľadávané slovo obsahujú na začiatku slova. Ak hviezdička vo vyhľadávanom slove nie je zadaná budú sa vyhľadávať položky, ktoré dané vyhľadávané slovo obsahujú kdekoľvek v slove.
 • operátory "<=>" - pred hľadané slovo, ktoré je číslom môžete pridať niektorú kombináciu znakov operátorov ako "<" (menšie), "<=" (menšie alebo rovné), "=" (rovné), ">=" (väčšie alebo rovné), ">" (väčšie), pričom v tomto prípade sa budú vyhľadávať položky, ktoré obsahujú dané číslo podľa nastaveného operátora. Napr. ak chcete zobraziť produkty novšie ako ID produktu 1000200, do vyhľadávania zadáte ">1000200".

Úprava tmavej témy administrácie

Pracujete často v noci? Upravili sme niektoré farebnosti tmavej témy administrácie pre pohodlnejšiu prácu napríklad v noci. V prípade, že ste tmavú tému ešte nevyskúšali môžete tak urobiť v sekcii Nastavenia / Administrácia v položke "Predvolený motív".

Informácie z nápovedy položky "Predvolený motív"

Predvolený motív - predvolené zobrazenie farebného štýlu administrácie. Svetlý motív poskytuje farebne rozlíšiteľné sekcie a riadky v tabuľkách, pričom tmavý motív odporúčame využívať len napr. vo večerných hodinách. Možnosť predvolené prehliadačom nastaví svetlý alebo tmavý motív na základe nastavenia prehliadača, resp. operačného systému. Tlačítko na prepnutie aktuálneho motívu sa zobrazuje aj priamo na úvodnej strane administrácie, kedy po aktivácií sa požadovaný motív nastaví len konkrétnemu prihlásenému užívateľovi.

Moduly

V rozšírených nastaveniach modulov v záložke Právomoci boli pridané položky "Zobraziť len v článkoch" a "Zobraziť len v produktoch", pre nastavenie zobrazenia modulu len v detaile požadovaného článku alebo produktu.

Skladová evidencia

V sekcii Nastavenia / Databázy boli pre databázu "Stav skladu" pridané nové možnosti exportu ("Ku dňu" a "ID položky").

V sekcii Nastavenia / Databázy je pri manuálne pridávaných sladových položkách možné dodatočne upraviť dátum naskladnenia (v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Dátum").

Subvarianty

V sekcii Produkty / Subvarianty v úprave skupiny subvariantov v záložke Právomoci je možné aktivovať položku "Zobraziť v náhľade produktu", pre zobrazenie náhľadu dostupných subvariantov vo výpise zoznamu produktov. Možnosť je dostupná len pre varianty ESHOP Premium.

Zároveň je v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Jednotka" možné pre niektoré typy subvariantov (číslo (samostatné), číslo (prepojené)) zvoliť zobrazovanú mernú jednotku.

A nakoniec pre niektoré typy skupiny subvariantov (farba, obrázok, tlačítko) bola pridaná položka "Zobraziť v okne" pre nastavenie zobrazenia jednotlivých subvariantov v okne, napr. v prípade veľkého množstva subvarianotv.

Kategórie

V sekcii Produkty / Kategórie v úprave kategórie v záložke Produkty bola pridaná položka "Predvolený subvariant".

Informácie z nápovedy položky "Predvolený subvariant"

Predvolený subvariant - určuje, ktoré subvarianty budú predvolene aktívne pri tvorbe nového produktu, ktorý bude vytváraný v zvolenej kategórii. V prípade, že vytvárate viacero produktov s rovnakými subvariantami v niektorej z kategórií, prejdite do sekcie Produkty / Produkty, zvolte kategóriu s nastavenými predvolenými subvariantami a následne môžete po kliknutí na tlačítko Pridať produkt pridávať nové produkty, ktoré budú mať predvolene vybrané zvolené subvarianty.

Hromadná úprava produktov

V hromadnej úprave produktov (v sekcii Produkty / Produkty pri výbere viacerých produktov a kliknutí na tlačítko  ) boli pridané nové položky ("Cena pre skupiny", "Trieda (class)", "Počet v balení", "Zobraziť len v jazykoch", "Zobraziť len v menách", "Povolené objednanie", "Povolené objednanie množstva", "Povolený násobok množstva").

Položke "Kategória" bola zmenená funkčnosť, pričom aktuálne je možné premiestniť produkty do iných kategórií presunúť do kategórií, priradiť do nových vedľajších kategórií zaradiť do ďalších kategórií, odstrániť z existujúcich kategórií odstrániť z kategórií alebo zmeniť nastavenie hlavnej kategórie zmeniť hlavnú kategóriu.

Niektoré položky boli preradené do záložky Právomoci. Zároveň sú vybrané položky, pre ktoré sa má aplikovať úprava, aktuálne farebne označené.

Kategorizovanie

Čiastočne boli rozšírené možnosti kategorizovania produktov do viacerých kategórií a nastavovania hlavnej kategórie.

Užívateľský profil

Pri položkách Telefónne číslo sa aktuálne na stránkach kontroluje zadanie medzinárodnej predvoľby, prípadne je užívateľovi zobrazené oznámenie s odporúčaním zadať do čísla aj predvoľbu. Rovnako sa kontrolujú položky Meno a priezvisko, kde je užívateľ informovaný o prípadnom zabudnutí zadania priezviska (resp. druhého mena). Oznámenia sú len informatívne, pričom dané odporúčania nie sú pre užívateľa povinnými.

V sekcii Nastavenia / Web v položke "Nastavenie užívateľského profilu" v záložke Iné... bola pridaná položka "Dopĺňať predvoľbu".

Informácie z nápovedy položky "Dopĺňať predvoľbu"

Dopĺňať predvoľbu - v prípade aktívnej položky, sa do položky pre zadanie tel. čísla doplní predvoľba krajiny (napr. +421, +420, ...) ak nie je zadaná. Predvoľba sa doplní len v prípade, kedy systém jednoznačne rozpozná, že sa jedná o mobilné číslo z krajiny, ktorú má nastavenú vo fakturačných údajoch. Aktuálne podporované krajiny pre rozpoznanie mobilného čísla sú: SK (+421), CZ (+420), DE (+49), PL (+48), HU (+36). Možnosť sa aplikuje len v prípade úpravy telefónneho čísla cez stránky (v nastaveniach užívateľského profilu alebo v košíku), pričom možnosť sa neaplikuje na úpravy telefónneho čísla, ktoré sú vykonané cez administráciu.

Predvoľba sa do telefónneho čísla nedoplní okamžite, ale až po odoslaní formulára.

Obrázky

Na stránkach kde sa zobrazuje viacero obrázkov (galéria, zoznam produktov, vybrané produkty, atď.) sme pridali podporu pre tzv. "lazy loading". Jedná sa o postupné načítavanie obrázkov, pričom prioritu načítania majú obrázky, na ktoré sa návštevník práve pozerá. Stránka, ktorú návštevník vidí sa tak načíta omnoho rýchlejšie, keďže obrázky, na ktoré sa práve nepozerá sa načítajú neskôr. Aktuálne danú techniku natívne podporuje len najnovšia verzia prehliadača Google Chrome Canary.

Diskusia k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00