line

Kategória

Z dôvodu prehľadnosti majú internetové obchody (eshopy) svoje produkty zaradené do rozličných kategórii.

Nastavenie kategórii

Vytvorenie kategórii

Kategórie vytvárate v sekcii Produkte / Kategorien po kliknutí vpravo hore na tlačítko Kategorie erstellen.

Vytvorenie pod-kategórie

Ak už máte vytvorené kategórie v sekcii Produkte / Kategorien, ich pod-kategórie vytvoríte kliknutím v riadku konkrétnej kategórie na tlačítko  , kde následne po kliknutí vpravo hore na tlačítko Subkategorie hinzufügen vytvoríte pod-kategóriu k danej kategórii.

 • ďalšiu pod-kategóriu zaradenú v už vytvorenej pod-kategórii vytvoríte rovnakým postupom
Pre zobrazenie kategórie na stránke je nutné kategóriu Aktivieren  
Pozície kategórii môžete ľubovoľne meniť po nabehnutí myšou na prvý stĺpec a následne danú kategóriu chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.

Premiestnenie kategórie

Vytvorenú kategóriu alebo pod-kategóriu môžete premiestniť aj s priradenými produktami do inej kategórie alebo pod-kategórie. V sekcii Produkte / Kategorien v úprave konkrétnej kategórie, ktorú chcete premiestniť kliknite na záložku Erweiterte Einstellungen a v položke "Classification in category" vyberte cieľové umiestnenie kategórie.

Danú akciu je možné vykonať len ak kategória nie je sekciou (nemá zaškrtnuté pole "Als Sektion der Kategorien anzeigen (Trennsymbol)") a zároveň ak daná kategória nemá vnorené pod-kategórie.
Akcia nie je vhodná, ak sa v danej kategórií nachádzajú produkty, ktoré sú súčasne zaradené vo viacerých kategóriách. Môže dôjsť k nekorekcii zaradenia produktu, ak je produkt zároveň zaradený v kategórii alebo v niektorej nad-kategórií kategórie, do ktorej kategóriu presúvate.

Produkt

Vytvorenie produktov

Produkty vytvárate v sekcii Produkte / Produkte, kde si v ľavom stĺpci vyberiete pred-vytvorenú "kategóriu", do ktorej chcete produkt zaradiť (poprípade kategóriu nastavíte v úprave produktu). Produkt pre danú kategóriu vytvoríte po kliknutí vpravo hore na tlačítko Produkt erstellen.

Pre zobrazenie produktov na stránke je nutné produkt Aktivieren   (poprípade nastaviť zobrazenie v úprave produktu alebo nastavení eshopu)

Kopírovanie produktov

V prípade, že chcete vytvoriť nový produkt, pričom chcete zmeniť len určité položky v už vytvorenom produkte, môžete využiť kopírovanie produktov.

 1. V administrácii prejdite do sekcie Produkte / Produkte.
 2. Kliknite na úpravu požadovaného produktu, ktorý chcete čiastočne upraviť a uložiť ako nový.
 3. Zmeňte v produkte požadované položky. Upozorňujeme, že obrázky produktov pre túto akciu nie je možné upravovať, keďže sa do produktu ukladajú okamžite po nahratí.
 4. Namiesto uloženia zmien produktu kliknutím na tlačítko Speichern, kliknite v danom tlačítku vpravo na šípku, pričom sa zobrazia ďalšie možnosti uloženia.
 5. Zo zobrazených možností vyberte možnosť Als Kopie speichern.
 6. Odporúčame skontrolovať si nastavené položky v novo vytvorenom produkte (kópii).

Hromadné zmeny v produktoch

Podrobný všeobecný postup pre hromadnú úpravu položiek vo vybraných produktoch:

 1. V administrácii prejdite do sekcie Produkte / Produkte.
 2. Použite filter produktov ( ) alebo prejdite do požadovanej kategórie, aby ste zobrazili čo najviac len tých produktov, ktoré chcete hromadne upraviť.
 3. V prípade, že chcete upravovať väčší počet produktov, na konci stránky si nastavte stránkovanie na najvyššie, napr. 500 (zobrazenie produktov na stranu).
 4. Označte požadované produkty kliknutím na zaškrtávacie pole v prvom stĺpci. V prípade, že chcete označiť všetky produkty na aktuálnej stránke, kliknite na zaškrtávacie pole Alles wählen/abbrechen nachádzajúce sa v tabuľke úplne vľavo hore.
 5. Po označení požadovaných produktov kliknite v hornom panely na červené tlačítko  .
 6. Následne vyberte možnosť   Die ausgewählten editieren pre hromadnú úpravu vybraných produktov.
 7. V zobrazenom okne si zvoľte a požadovane nastavte položku, ktorú chcete v produktoch upraviť. Odporúčame si vždy pozorne prečítať nápovedu položky, ktorú chcete upravovať. Nápovedu ohľadom možností hromadných úprav položiek (addieren, ändern zu, prozentuale Erhöhung um, multiply, divide) zobrazíte kliknutím na tlačítko   v hornom panely okna.
 8. Pred uplatnením úprav je veľmi dôležité, aby ste nezabudli v každej položke, ktorú chcete upravovať, aktivovať zaškrtávacie pole Änderung anwenden, keďže v opačnom prípade sa úprava danej položky nevykoná. Práve ne-zaškrtnutie daného poľa je najčistejším problémom neuplatnenia úprav.
 9. Nakoniec kliknite na tlačítko Speichern pre aplikovanie úpravy položiek vo vybraných produktoch.
 10. Na vzorke produktov si odporúčame vždy skontrolovať vykonané úpravy.
 11. V prípade, že chcete upravovať viacero produktov nachádzajúcich sa na ďalšej strane, je nutné prejsť na nasledujúcu stránku a postup požadovane zopakovať.
Pri hromadnej úprave si najskôr prečítajte nápovedu konkrétnej položky.
Pri hromadnej úprave sú aplikované úpravy nenávratne zmenené. Odporúčame si úpravu vyskúšať na testovacom produkte.
Pre aplikovanie zmien požadovanej položky je nutné aktivovať políčko na konci riadka danej položky Änderung anwenden.

Hromadný export a import produktov

Databázu produktov je tiež možné exportovať, upraviť v exportnom súbore požadované položky a opätovne hromadne importovať (aktualizovať). Export alebo import produktov vykonáte v sekcii Einstellungen / Datenbanken. Pričom podrobný návod a špecifikáciu pre hromadný import produktov nájdete v nápovede Wie Bulk ich ein Datenbankprodukt importieren?

Pred hromadnými úpravami či importom/aktualizáciou produktov, odporúčame si nastavenia produktov zálohovať prostredníctvom exportu produktov
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00