• Blog über News, Tipps und Hinweise

    Das WEXBO-System wird ständig weiterentwickelt. Informieren Sie sich in unserem Blog über Neuigkeiten und verpassen Sie nicht unsere Artikel mit Tipps und Ratschlägen für den Erfolg Ihrer Website oder Ihres E-Shops im Internet.

line
  • Oboznámte sa s posledným rozsiahlym zoznamom noviniek systému, ktoré pre Vás náš vývojársky tím za posledné obdobie upiekol. Okrem nových sušienok (cookies lišty) určite v zozname nájdete aj nejaké ďalšie dobroty, ktoré si môžete vychutnať.
    WEXBO update 3.8.5

  • Ďalšia várka noviniek, ktoré boli do systému WEXBO postupne pridávané v priebehu niekoľkých posledných mesiacov.
    WEXBO update 3.8.0

kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00