line

Hromadný import produktov do databázy je možný len za pomoci štruktúrovaného súboru, ktorý musí mať štruktúru popísanú v tabuľke nižšie. Produkty importujete/aktualizujete cez administráciu v sekcii Nastavení / Databáze kde v riadku Produkty kliknutím na akciu   sa zobrazí okno s formulárom pre import. Všetky položky formulára obsahujú podrobné nápovedy.

Postup krok za krokom

 1. Prihláste sa do administrácie Vášho profilu (https://admin.wexbo.com).
 2. Prejdite do sekcie Nastavení / Databáze kde v riadku Produkty kliknutím na akciu   zobrazíte okno s formulárom pre import.
 3. V položke "Šablona" vyberte požadovanú šablónu na základe štruktúry importného súboru. Ak napr. importujete produkty prostredníctvom XML súbory určeného pre Heureku, vyberte možnosť "Heureka (XML feed)". Ak naopak máte vlastný importný súbor s vlastnou štruktúrou, ktorú sa systém pokúsi rozpoznať nechajte vybranú možnosť "WEXBO (systémová)".
 4. V položke "Umístění importního souboru" si zvoľte akým spôsobom chcete importný súbor do systému nahrať, teda či prostredníctvom súboru v počítači alebo stiahnutím cez URL adresu v prípade, že je importný súbor umiestnený online na internete.
 5. Následne podľa vyššie vybranej možnosti buď vložte súbor do položky "Soubor pro import" alebo vložte URL adresu importného súboru do položky "URL adresa souboru pro import".
 6. Po kliknutí na tlačítko Načíst sa načíta zvolený importný súbor a v záložke Položky sa zobrazí tabuľka s náhľadom produktov, ktoré súbor obsahuje. Zároveň sa systém pokúsil rozpoznať jednotlivé položky a pridelí ich k jednotlivým položkám produktu (názov produktu, cena, obrázok, ...).
 7. Skontrolujte či systém dané stĺpce správne pridelil k položkám produktu (názov produktu, cena, obrázok, ...), prípadne pridelenie upravte. Ak niektorý zo stĺpcov vo Vašom importnom súbor neobsahuje správnu štruktúru popísanú nižšie v nápovede, môžete prostredníctvom tlačítka   pred vykonaním importu upraviť obsah stĺpca tak, aby štruktúre vyhovoval. Všetky akcie sa zobrazia v záložke Akce.
 8. Pred vykonaním importu nezabudnite v záložke Pokročilá nastavení správne nastaviť položky "Sloupec "Cena" je" a "Sloupec "Dost. po vyskladnění" je". Podrobné informácie nájdete v nápovedách jednotlivých položiek.
 9. Všetky nastavenia, ktoré ste doteraz vykonali si môžete priebežne uložiť do vlastnej šablóny zadaním názvu v záložke Pokročilá nastavení v položke "Uložit šablonu jako" a kliknutím na tlačítko  , kedy sa zároveň do náhľadu produktov aplikujú zadané akcie.
 10. Nakoniec kliknite na tlačítko Importovat, pričom sa začne import produktov, ktorý neprerušujte.
 11. Po dokončení importu sa v záložke zobrazí správa o importovaných, aktualizovaných alebo chybných (neimportovaných) produktoch. Zároveň sa importované produkty zobrazia v sekcii Produkty / Produkty.

Základné podmienky

 • Maximálna veľkosť súboru pre import je 2MB (testovacia prevádzka), 5MB (variant WEB), 10MB (variant ESHOP), 15MB (variant ESHOP Premium). Ak máte súbor väčší, je treba ho rozdeliť a importovať na viackrát.
 • Súbor pre import odporúčame mať uložený v kódovaní UTF-8 (bez BOM). Systém dokáže samozrejme rozpoznať a dekódovať aj importný súbor uložený v iných kódovaniach, napriek tomu môže dôjsť k tomu, že systém iné kódovania nerozpozná alebo nedekóduje správne.
 • Súbor pre import môže byť len typu CSV, XML, XLS, XLSX alebo JSON, pričom odporúčame používať typ CSV, keďže ostatné formáty sú do formátu CSV konvertované.
 • V testovacej prevádzke je možné importovať maximálne 300 produktov. Pre import väčšieho množstva produktov, je nutné prejsť do ostrej prevádzky.
 • Importný súbor z iného redakčného systému je nutné upraviť podľa nižšie uvedených špecifikácií.
 • Prostredníctvom hromadného importu je možné importovať nové produkty ale aj aktualizovať existujúce produkty na základe identifikátora (vlastný kód).
 • Príklady na to ako by mal vyzerať importnú súbor sú uvedené nižšie aj s odkazom na stiahnutie importných súborov.
 • Ak sa Vám naimportujú produkty so skomolenými slovami, ktoré mali diakritiku, prípadne sa nesprávne importovali položky, pravdepodobne je to spôsobené nesprávnym nastavením kódovania súboru. Napr. Microsoft Excel ukladá súbory v kódovaní WINDOWS-1252 (ASCI), aj napriek tomu, že systém takéto kódovanie podporuje a pred importom súbor automaticky prekonvertujte do kódovania UTF-8, odporúčame, aby už vstupný súbor mal kódovanie UTF-8 (bez takzvaného BOM).
 • Pozor na častú chybu s dvomi rovnakými parametrami (stĺpcami) v súbore. Je nutné, aby každý parameter (stĺpec) bol v súbore iba raz, aby bol unikátny, v opačnom prípade to spôsobí nesprávne importovanie položiek.
 • Ak chcete aktualizovať pri produktoch len konkrétne položky/stĺpce, do importného súboru vkladajte len dané stĺpce. V opačnom prípade sa Vám zmenia položky všetkých stĺpcov, ktoré sú v súbore. Ak chcete napríklad len zmeniť názvy produktov, do importného súboru vložte len stĺpce CODE alebo ID pre identifikáciu produktu, ktorý chcete aktualizovať a stĺpec TITLE (názov produktu).
 • Nasledujúce možnosti nie je možné hromadne importovať/aktualizovať: viacjazyčnosť, prílohy, vlastná URL adresa. Dané možnosti je možné upravovať len jednotlivo v úprave konkrétneho produktu. Do systému sú samozrejme postupne pridávané nové položky, ktoré nemusia byť pre hromadný import okamžite podporované, a tak nepodporovaných položiek pre hromadný import môže byť viac. Napriek tomu ak je to možné, sú do hromadného importu priebežne pridávané aj nové položky.

Ako hromadne importovať produkty dodávateľa

Ak máte importný súbor od Vášho dodávateľa je pravdepodobné, že súbor nie je v takej štruktúre, ako to vyžaduje systém WEXBO®. Dobrou správou je, že systém dokáže z veľkej časti importovať produkty aj v inej štruktúre. Systém tak ponúka niekoľko možností ako importovať produkty od Vášho dodávateľa.

 • Upraviť importný súbor podľa štruktúry WEXBO® - súbor od dodávateľa si stiahnete a jeho štruktúru upravíte podľa požiadaviek systému WEXBO® uvedené v nápovede nižšie, alebo o úpravu požiadate samotného dodávateľa.
 • Heureka XML - veľa dodávateľov má štruktúru svojho importného súboru rovnakú štruktúre porovnávača produktov Heureka. Systém WEXBO® takýto súbor bez problémov importuje. Pred procesom importu stačí vybrať šablónu "Heureka".
 • Externá služba - využiť je možné externú službu na úpravu dodávateľského importného súboru do nejakej jednotnej štruktúry. Systém WEXBO® podporuje napr štruktúru služby ShopAPI. Okrem toho, že má služba ShopAPI už vlastnú databázu dodávateľov, ktorú môžete pre svoj eshop využiť, môžete tiež požiadať o implementáciu práve Vášho dodávateľa. Následne pre import produktov, použijete poskytnutý importný súbor so štruktúrou ShopAPI, ktorú systém WEXBO® podporuje. Pred procesom importu stačí vybrať šablónu "ShopAPI". Pre úpravu XML importného súboru je možné využiť aj iné externé služby ako napríklad XeMeL, Mergado, CONVIU, DataDepo, atď.
 • Použitie vlastnej šablóny - použiť je možné aj priamo importný súbor dodávateľa, bez predošlých úprav. Pri procese importu do systému WEXBO® v prípade, že daný súbor systém načíta najprv pridelíte stĺpce s hodnotami požadovaným položkám a prípadne vytvoríte akcie na zmenu hodnôt v stĺpcoch, aby vyhovovali štruktúre systému WEXBO®. Ak dodávateľ v importom súbore pre názov produktu používa názov stĺpca napr. "product_name" jednoducho daný stĺpec pridelíte práve položke "Názov produktu". Aby, hodnoty v stĺpcoch sedeli so štruktúrou systému WEXBO®, je možné ich nechať hromadne upraviť pomocou akcií. Ak dodávateľ v importnom súbore pre položku "Dostupnosť" používa napr. hodnotu "skladom", stačí vytvoriť akciu na zmenu hodnoty na "instock". Vyhovujúce akcie sa ešte pred importom aplikujú na všetky hodnoty pre vybraný stĺpec. Vytvorenú šablónu s akciami následne uložíte pre ďalší import alebo aktualizáciu produktov. Pri ďalšom importe tak nebude nutné znovu priraďovať stĺpce položkám, či vytvárať akcie.

Import nového produktu (insert)

Pre import nových produktov je nutné mať vyplnené stĺpce TITLE, CTG a stĺpec ID musí ostať prázdny alebo nezadaný. Ostatné stĺpce sú ľubovoľné, ak nebudú zadané, nastaví sa pre ne predvolená hodnota daného stĺpca.

Aktualizácia existujúceho produktu (update)

Pre aktualizáciu produktov je nutné mať vyplnené stĺpce ID alebo CODE produktu, ktorý chcete aktualizovať. Ostatné stĺpce sú ľubovoľné, ak nebudú zadané, nebudú sa aktualizovať. Ak však stĺpce budú zadané a budú prázdne, aktualizuje sa dané prázdne pole. Ak napr. chcete aktualizovať len cenu a dostupnosť produktu od dodávateľa, odporúčame mať v importnom súbore zadaný stĺpec CODE pre identifikáciu produktu, stĺpec PRICE (cena produktu) a nakoniec stĺpec AVAILABILITY (dostupnosť u dodávateľa) prípadne stĺpec PIECES (počet kusov skladom u dodávateľa). Väčšinu importných dodávateľských súborov je možné dodatočne upraviť aj priamo pred importom/aktualizáciou pridaním akcií pomocou tlačítka  .

Príklad štruktúry CSV (oddelené čiarkami) súboru pre import (import_example.csv)

code;title;price;price_old;pieces;availability;warranty;man;ctg;description
NL255r8g;"MacBook Pro 15""";2499.000;2999.000;20;;24;Apple;Notebooky|Pre hráčov;Notebook - Intel Core i7 2.6GHz Quad-Core...
RI018jw;iPhone 5 16GB biely;699.000;0;0;2015-02-16;12;Apple;Telefóny|Smartfóny;Apple A6 Dual-core 1GHz, dotykový...

Príklad štruktúry XML (štruktúrované dáta) súboru pre import (import_example.xml)
NL255r8g
MacBook Pro 15"
2499.000
2999.000
20
24
Apple
Notebooky|Pre hráčov
Notebook - Intel Core i7 2.6GHz Quad-Core...


RI018jw
iPhone 5 16GB biely
699.000
2015-02-16
12
Apple
Telefóny|Smartfóny
Apple A6 Dual-core 1GHz, dotykový...

Príklad štruktúry JSON (štruktúrované dáta) súboru pre import (import_example.json)

[
{
"code": "NL255r8g",
"title": "MacBook Pro 15\"",
"price": 2499.000,
"price_old": 2999.000,
"pieces": 20,
"warranty": 24,
"man": "Apple",
"ctg": "Notebooky|Pre hráčov",
"description": "Notebook - Intel Core i7 2.6GHz Quad-Core..."
},
{
"code": "RI018jw",
"title": "iPhone 5 16GB biely",
"price": 699.000,
"availability": "2015-02-16",
"warranty": 12,
"man": "Apple",
"ctg": "Telefóny|Smartfóny",
"description": "Apple A6 Dual-core 1GHz, dotykový..."
}
]

Príklad štruktúry XLS, XLSX (zošit programu Excel) súboru pre import (import_example.xlsx)

code title price price_old pieces availability warranty man ctg description
NL255r8g MacBook Pro 15" 2499.000 2999.000 20 24 Apple Notebooky|Pre hráčov Notebook - Intel Core i7 2.6GHz Quad-Core...
RI018jw iPhone 5 16GB biely 699.000 0 0 2015-02-16 12 Apple Telefóny|Smartfóny Apple A6 Dual-core 1GHz, dotykový...

Popis štruktúry súboru pre import

 • Identifikátor (id)#

  Unikátne ID produktu. Ak vytvárate nový(é) produkt(y) je treba nechať toto pole prázdne (nezadávať ho), systém automaticky vytvorí pre produkt ID v poradí. Ak naopak robíte UPDATE produktu je treba doň zadať správne ID produktu. ID môže byť len v rozmedzí 100000 - 199999.

  Kód stĺpca

  id

  Možné hodnoty

  100000 - 199999

  Predvolená hodnota

  (automaticky generované)
 • Vlastný kód (code)#

  Kód produktu, je váš vlastný unikátny kód produktu, napríklad od dodávateľa. Jedná sa o dôležitý údaj ak budete v budúcne produkt napríklad aktualizovať. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9), znak pomlčky (-), podtržítka (_) a bodka (.). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú nahradené podtržníkom. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.

  Kód stĺpca

  code

  Možné hodnoty

  (max 25 znakov)

  Predvolená hodnota

  (prázdne)
 • EAN (ean)#

  Číslo čiarového kódu. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.

  Kód stĺpca

  ean

  Možné hodnoty

  (max 15 znakov)

  Predvolená hodnota

  (prázdne)
 • ISBN (isbn)#

  Medzinárodné štandardné číslo knihy. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.

  Kód stĺpca

  isbn

  Možné hodnoty

  (max 15 znakov)

  Predvolená hodnota

  (prázdne)
 • Part number (pn)#

  Číslo produktu. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9), znak pomlčky (-), podtržítka (_) a bodka (.). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú nahradené podtržníkom. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.

  Kód stĺpca

  pn

  Možné hodnoty

  (max 25 znakov)

  Predvolená hodnota

  (prázdne)
 • Serial number (sn)#

  Sériové číslo. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.

  Kód stĺpca

  sn

  Možné hodnoty

  (max 30 znakov)

  Predvolená hodnota

  (prázdne)
 • Názov (title)#

  Názov produktu. Pri vytváraní nového produktu sa jedná o povinný údaj, ak pole nebude vyplnené produkt nebude vytvorený. Pri aktualizácií produktu sa jedná o nepovinný údaj.

  Kód stĺpca

  title

  Možné hodnoty

  (max 150 znakov)

  Predvolená hodnota

  (prázdne)
 • Aktivita (active)#

  Aktivita, zobrazovanie produktu. Ak pri vytváraní produktu pole nieje vyplnené, berie sa do úvahy predvolená hodnota a teda 1. Ak sa stĺpec v importnom súbore nenachádza vôbec predvolená hodnota je 0.

  • 0 - neaktívny produkt
  • 1 - aktívny produkt

  Kód stĺpca

  active

  Možné hodnoty

  0 - 1

  Predvolená hodnota

  1
 • Cena (price)#

  Cena produktu. V nastaveniach importu je možné zvoliť či je daná cena zadaná "bez DPH" alebo "s DPH", aby sa následne správne prepočítala. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 3).

  Kód stĺpca

  price

  Možné hodnoty

  0 - 999999.999

  Predvolená hodnota

  0
 • Nákupná cena (price_purchase)#

  Nákupná cena produktu. V nastaveniach importu je možné zvoliť či je daná cena zadaná "bez DPH" alebo "s DPH", aby sa následne správne prepočítala. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 3).

  Kód stĺpca

  price_purchase

  Možné hodnoty

  0 - 999999.999

  Predvolená hodnota

  0
 • Bežná cena (price_old)#

  Bežná cena produktu. V nastaveniach importu je možné zvoliť či je daná cena zadaná "bez DPH" alebo "s DPH", aby sa následne správne prepočítala. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 3).

  Kód stĺpca

  price_old

  Možné hodnoty

  0 - 999999.999

  Predvolená hodnota

  0
 • Marža (margin)#

  Percentuálna marža produktu. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 2).

  Kód stĺpca

  margin

  Možné hodnoty

  0 - 999.99

  Predvolená hodnota

  0
 • Zľava (rebate)#

  Percentuálna zľava produktu.

  Kód stĺpca

  rebate

  Možné hodnoty

  0 - 99

  Predvolená hodnota

  0
 • Množstvo (pieces)#

  Množstvo produktu skladom. Ak je daná hodnota 0 produkt nie je skladom a pre dostupnosť sa berú do úvahy ostatné hodnoty (do dní, dátum, na objednanie). Ak je hodnota vyššia ako nula, produkt bude mat uvedenú dostupnosť: SKLADOM.

  Kód stĺpca

  pieces

  Možné hodnoty

  0 - 99999.99

  Predvolená hodnota

  0
 • Merná jednotka (unit)#

  ID metrickej skladovej jednotky (kusov, metrov,...). Ak je daná hodnota 0 počet produktu je v kusoch (ks). ID jednotiek nájdete v sekcii PRODUKTY / MERNÉ JEDNOTKY.

  Kód stĺpca

  unit

  Možné hodnoty

  {ID}

  Predvolené

  0
 • DPH (vat)#

  Výška sadzby DPH konkrétneho produktu. Ak sadzba DPH nie je zadaná, použije sa sadzba DPH, ktorú máte v systéme nastavenú ako hlavnú (prvú).

  Kód stĺpca

  vat

  Možné hodnoty

  0 - 99

  Predvolené

  (automaticky)
 • Dostupnosť po vyskladnení (availability)#

  Dostupnosť po vyskladnení. Možné hodnoty:
  • unavailable - nedostupný (hodnota môže byť aj 0)
  • outofstock - vypredaný
  • instock - skladom
  • preorder - na objednanie
  • question - na otázku
  • 1 až 30 - do X dní (počet dní do dodania produktu)
  • 1-2, 2-2, 2-7, ... - do týždňov (napr. do 1 - 2 týždňov). Základom štruktúry je číslo, pomlčka a nakoniec znova číslo bez medzier.
  • 0000-00-00 - predbežný dátum naskladnenia (RRRR-MM-DD)

  Kód stĺpca

  availability

  Možné hodnoty

  unavailable, outofstock, instock, preorder, question, 1 - 30, {0-9}-{0-9}, 0000-00-00

  Predvolené

  unavailable
 • Obrázky (image)#

  • Viaceré URL odkazy na obrázky produktu musia byť oddelené znakom "|" (bez úvodzoviek).
  • URL odkaz na súbor obrázku musí končiť príponou JPG, JPEG, PNG alebo GIF. Odporúča sa používať obrázky vo formáte JPG, keďže ostatné typy sa budú do JPG formátu konvertovať, čo môže predĺžiť čas importu, či zhoršiť kvalitu obrázku. Nie je možné použiť URL adresu, ktorá nekončí príponou obrázku, resp. sa obrázok na danej URL generuje.
  • URL odkaz na obrázok môže byť externý alebo lokálny. Odporúča sa používať odkazy na lokálne obrázky, ktoré si vopred nahráte do určitého adresára v systéme. Import tak bude omnoho rýchlejší, keďže sa nebude musieť čakať na stiahnutie obrázku od dodávateľa.
  • Príklady odkazov:
   • externý: "http://dodavatel.com/obrazok.jpg" (bez úvodzoviek)
   • lokálny: "/files/other/obrazok.jpg" (bez úvodzoviek)
  • Pri opakovanom importe, resp. aktualizácií položiek, ak nechcete meniť obrázok odporúčame zmazať dané pole v položke, aby sa proces importu obrázku zbytočne neopakoval, prípadne aby ste si nechcene neprepásali už priradené obrázky.
  • Pri importe obrázkov, môže import trvať aj niekoľko minút, v závislosti na počte importovaných položiek, rýchlosti uploadu Vášho dodávateľa a formátu obrázkov.

  Kód stĺpca

  image

  Možné hodnoty

  http://...|/files/...

  Predvolené

  (prázdne)
 • Záruka (warranty)#

  Záruka produktu uvedená v mesiacoch.

  • 0 - bez uvedenia záruky (pri produkte sa nezobrazuje)
  • 3 - 3 mesiace
  • 6 - 6 mesiacov
  • 12 - 1 rok
  • 24 - 2 roky
  • 36 - 3 roky
  • 48 - 4 roky
  • 60 - 5 rokov
  • 72 - 6 rokov
  • 84 - 7 rokov
  • 96 - 8 rokov
  • 108 - 9 rokov
  • 120 - 10 rokov
  • 180 - 15 rokov
  • 240 - 20 rokov
  • 300 - 25 rokov
  • 360 - 30 rokov
  • unlimited - doživotná záruka
  • none - bez záruky

  Kód stĺpca

  warranty

  Možné hodnoty

  0, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 180, 240, 300, 360, none, unlimited

  Predvolené

  0
 • Hmotnosť (weight)#

  Hmotnosť produktu v kilogramoch. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 3).

  Kód stĺpca

  weight

  Možné hodnoty

  0 - 9999.999

  Predvolené

  0
 • Recyklačný poplatok (price_fee)#

  Recyklačný poplatok produktu. V nastaveniach importu je možné zvoliť či je daný poplatok zadaný "bez DPH" alebo "s DPH", aby sa následne správne prepočítal. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 2).

  Kód stĺpca

  price_fee

  Možné hodnoty

  0 - 9999.99

  Predvolené

  0
 • Štítok (action)#

  Priradenie štítku k produktu. Zadávate ID vytvoreného štítku (nájdete v sekcii PRODUKTY / PRODUKTY / Nastavenie štítkov produktov).

  Kód stĺpca

  action

  Štruktúra

  {ID},{ID},{ID},...

  Predvolené

  (prázdne)
 • Dodávateľ (supplier)#

  ID alebo názov dodávateľ produktu. Zadané môže byť ID už vytvoreného dodávateľa (nájdete v sekcii PRODUKTY / DODÁVATELIA) alebo názov dodávateľa, kedy systém automaticky vytvorí nového alebo podľa názvu dodávateľa priradí.

  Kód stĺpca

  supplier

  Možné hodnoty

  {ID} alebo (max 50 znakov)

  Predvolené

  0
 • Výrobca (man)#

  ID alebo názov výrobcu produktu. Zadané môže byť ID už vytvoreného výrobcu (nájdete v sekcii PRODUKTY / VÝROBCOVIA) alebo názov výrobcu, kedy systém automaticky vytvorí nového alebo podľa názvu výrobcu priradí.

  Kód stĺpca

  man

  Možné hodnoty

  {ID} alebo (max 50 znakov)

  Predvolené

  0
 • Kategória (ctg)#

  Kategórie produktov. Zadané môže byť ID už vytvorenej kategórie (nájdete v sekcii PRODUKTY / KATEGÓRIE) alebo názov kategórie, kedy systém automaticky vytvorí novú alebo podľa názvu kategóriu priradí. Cesta ku kategórií produktu musí byť úplná, teda nie je možné zadať len poslednú vnorenú kategóriu. Položky (názov, ID kategórie) musia byť oddelené znakom "|" (bez úvodzoviek). Pri vytváraní nového produktu sa jedná o povinný údaj, ak pole nebude vyplnené produkt nebude zaradený. Pri aktualizácií produktu sa jedná o nepovinný údaj.

  • Maximálne je možné vytvoriť 4 úrovne kategórií. Teda napr.: Počítače|Notebooky|Ultrabooky|Dotykové

  Kód stĺpca

  ctg

  Možné hodnoty

  {ID} alebo (max 50 znakov)

  Predvolené

  0
 • Krátky popis (description)#

  Krátky popis produktu. Čistý text, bez HTML TAGov, ktorého časť sa zobrazí aj pri kategorizovaní čo vyhľadávaní produktu.

  Kód stĺpca

  description

  Možné hodnoty

  (max 250 znakov)

  Predvolené

  (prázdne)
 • Rozšírený popis (text)#

  Štruktúrovaný, rozšírený popis produktu, s použitím HTML TAGov.

  Kód stĺpca

  text

  Možné hodnoty

  (text)

  Predvolené

  (prázdne)
 • Poznámka (note)#

  Interná poznámka administrátora. Čistý text, bez HTML TAGov

  Kód stĺpca

  note

  Možné hodnoty

  (max 250 znakov)

  Predvolené

  (prázdne)
 • Dodatok (addition)#

  Dodatok. Čistý text, bez HTML TAGov.

  Kód stĺpca

  addition

  Možné hodnoty

  (max 250 znakov)

  Predvolené

  (prázdne)
 • SEO názov(title_seo)#

  Názov produktu zobrazujúci sa v HTML tagu TITLE. Ak pole nebude vyplnené v danom tagu sa zobrazí názov produktu.

  Kód stĺpca

  title_seo

  Možné hodnoty

  (max 100 znakov)

  Predvolené

  (prázdne)
 • SEO kľúčové slová (keywords)#

  Kľúčové slová produktu oddelené čiarkou.

  Kód stĺpca

  keywords

  Možné hodnoty

  (max 250 znakov)

  Predvolené

  (prázdne)
 • Tagy (tags)#

  Pomocné slová pre vyhľadávanie oddelené medzerou.

  Kód stĺpca

  tags

  Možné hodnoty

  (max 250 znakov)

  Predvolené

  (prázdne)
 • Podobné produkty (similar)#

  Podobné produkty. Zadané môžu byť len ID produktov oddelené čiarkou

  Kód stĺpca

  similar

  Štruktúra

  {ID},{ID},{ID},...

  Predvolené

  (prázdne)
 • Príslušenstvo (accessories)#

  Príslušenstvo. Zadané môžu byť len ID produktov oddelené čiarkou.

  Kód stĺpca

  accessories

  Štruktúra

  {ID},{ID},{ID},...

  Predvolené

  (prázdne)
 • Darčeky (gift)#

  Darčeky k produktu. Zadané môžu byť len ID produktov oddelené čiarkou.

  Kód stĺpca

  gift

  Štruktúra

  {ID},{ID},{ID},...

  Predvolené

  (prázdne)
 • Poradové číslo (position)#

  Poradové číslo produktu pre vlastné zoraďovanie.

  Kód stĺpca

  position

  Možné hodnoty

  0 - 99999

  Predvolené

  0
 • Štruktúrovaný názov (title_exact)#

  Štruktúrovaný názov produktu pre niektoré XML feedy.

  Kód stĺpca

  title_exact

  Možné hodnoty

  (max 150 znakov)

  Predvolené

  (prázdne)
 • XML CPC (xml_cpc)#

  Maximálna cena za preklik pre XML feedy.

  Kód stĺpca

  xml_cpc

  Možné hodnoty

  0 - 500

  Predvolené

  0
 • Nezobrazovať v XML (xml_hidden)#

  Aktivovanie nezobrazovania produktu v XML feedoch (boolean hodnota).

  • 0 - neaktívne (produkt sa v XML feedoch zobrazí)
  • 1 - aktívne (produkt sa v XML feedoch nezobrazí)

  Kód stĺpca

  xml_hidden

  Možné hodnoty

  0 - 1

  Predvolené

  0
 • Nepredajné (not_for_sale)#

  Aktivovanie zakázania objednania produktu (boolean hodnota).

  • 0 - neaktívne (produkt bude možné objednať)
  • 1 - aktívne (produkt nebude možné objednať)

  Kód stĺpca

  not_for_sale

  Možné hodnoty

  0 - 1

  Predvolené

  0
 • Vybraný tovar (selected)#

  Aktivovanie zobrazovania produktu v určitom module "Vybraný tovar". Zadávate ID modulov oddelené čiarkou. ID modulu nájdete v úprave modulu v položke "ID pre import".

  Kód stĺpca

  selected

  Štruktúra

  {ID},{ID},{ID},...

  Predvolené

  (prázdne)
 • Zakázať kupóny a zľavy (coupons)#

  Zakázanie použitia kupónu alebo zľavy na produkt (boolean hodnota).

  • 0 - neaktívne (na produkt je možné využiť kupón/zľavu)
  • 1 - aktívne (na produkt nie je možné využiť kupón/zľavu)

  Kód stĺpca

  coupons

  Možné hodnoty

  0 - 1

  Predvolené

  0
 • Zakázať vernostné body (points)#

  Zakázanie použitia vernostných bodov na produkt (boolean hodnota).

  • 0 - neaktívne (na produkt je možné využiť vernostné body)
  • 1 - aktívne (na produkt nie je možné využiť vernostné body)

  Kód stĺpca

  points

  Možné hodnoty

  0 - 1

  Predvolené

  0
 • Zobrazovanie ceny (price_display)#

  Zobrazovanie ceny produktu.

  • normal - cena produktu sa bude zobrazovať
  • notshow - cena produktu sa nezobrazí
  • question - namiesto ceny produktu sa zobrazí výraz "na otázku"
  • agreement -namiesto ceny produktu sa zobrazí výraz "dohodou"

  Kód stĺpca

  price_display

  Možné hodnoty

  normal, notshow, question, agreement

  Predvolené

  normal
 • Počet v balení (pack)#

  Počet (ks) v balení.

  Kód stĺpca

  pack

  Možné hodnoty

  0 - 9999

  Predvolené

  0
 • Rozmery (dimensions)#

  Rozmery produktu v centimetroch (šírka x výška x hĺbka). Rozmery zadávajte oddelené čiarkou alebo písmenom "x" bez medzier. Pre desatinné číslo môže byť použitá len bodka (maximálny počet desatinných miest je 2).

  Kód stĺpca

  dimensions

  Štruktúra

  {šírka}x{výška}x{hĺbka}

  Predvolené

  (prázdne)
 • Umiestnenie (location)#

  Umiestnenie produktu v sklade (miestnosť, regál, polica, pozícia). Hodnoty zadávajte ako celé čísla oddelené čiarkou bez medzier. V prípade, že niektorú z hodnôt nechcete nastaviť, na požadovanú pozíciu zadajte "0" (bez úvodzoviek).

  Kód stĺpca

  location

  Štruktúra

  {miestnosť},{regál},{polica},{pozícia}

  Predvolené

  (prázdne)
 • Zobrazenie ceny len určitým skupinám (price_allow_group)#

  Povoliť zobrazenie ceny produktu len určitým skupinám užívateľov. ID užívateľských skupín oddelené čiarkou. ID užívateľskej skupiny nájdete v administrácií v sekcii UŽÍVATELIA / SKUPINY v úprave konkrétnej skupiny. Pre užívateľskú skupinu "Neregistrovaný užívateľ" je nutné použiť hodnotu 0.

  Kód stĺpca

  price_allow_group

  Štruktúra

  {ID},{ID},{ID},...

  Predvolené

  (prázdne)
 • Zobrazenie produktu len určitým skupinám (allow_group)#

  Povoliť zobrazenie produktu len určitým skupinám užívateľov. ID užívateľských skupín oddelené čiarkou. ID užívateľskej skupiny nájdete v administrácií v sekcii UŽÍVATELIA / SKUPINY v úprave konkrétnej skupiny. Pre užívateľskú skupinu "Neregistrovaný užívateľ" je nutné použiť hodnotu 0.

  Kód stĺpca

  allow_group

  Možné hodnoty

  (max 250 znakov)

  Predvolené

  (prázdne)
 • Parametre (parameters)#

  Importované parametre produktu je nutné mať pred-vytvorené v sekcii Produkty / Parametry, v opačnom prípade sa k produktu nepriradia. Pre presnú identifikáciu parametrov odporúčame namiesto názvov používať identifikátory (ID) položiek, ktoré nájdete v administrácii v úprave položiek.

  • Štruktúru tvorí ID alebo názov parametru a hodnota parametru, pričom dané položky sú oddelené dvojbodkou alebo znakom "¦".
  • Jednotlivé skupiny parametrov sú oddelené znakom "|".
  • Pre parameter typu "číslo" desatinnú čiarku zadávajte pomocou bodky.
  • Pre parameter typu "boolean" pre hodnotu "áno" zadávajte číslo 1 a pre hodnotu "nie" zadávajte číslo 0.

  Kód stĺpca

  parameters

  Štruktúra

  {ID}:{hodnota}|{názov}:{hodnota}

  Príklad

  Pamäť:8.5|Bluetooth:1|1:1920x1080|Veľkosť:32 MB

  Predvolené

  (prázdne)
 • Variant (variant)#

  Varianty je možné priraďovať len existujúcim produktom, keďže v hodnote je nutné uviesť aj ID existujúceho produktu (nie vlastný kód produktu).

  • Štruktúru tvorí názov variantu a ID hlavného produktu, na ktorý bude variant napárovaný, pričom dané hodnoty sú oddelené dvojbodkou.
  • V prípade, že chcete definovať názov variantu na hlavnom produkte, ako ID produktu zadajte "0" (bez úvodzoviek). Napr. červený:0

  Kód stĺpca

  variant

  Štruktúra

  {variant}:{ID}

  Príklad

  modrý:1000002

  Predvolené

  (prázdne)
 • Subvarianty (subvariants)#

  Importované subvarianty je nutné mať pred-vytvorené v sekcii Produkty / Subvarianty, v opačnom prípade sa k produktu nepriradia. Pre presnú identifikáciu skupiny subvariantov a jednotlivých položiek (subvariantov) odporúčame namiesto názvov používať identifikátory (ID) položiek, ktoré nájdete v administrácii v úprave položiek.

  • Skupiny subvariantov sú oddelené znakom "|".
  • Ako prvá hodnota je názov skupiny subvaroantov, následne po dvojbodke nasledujú jednotlivé položky subvariantov s ich príplatkom.
  • Názvov skupiny subvariantov, položky (subvarianty) a príplatky za jednotlivé subvarianty sú oddelené dvojbodkou alebo znakom "¦".
  • V prípade, že položke subvariantu nechcete nastaviť príplatok, ako hodnotu príplatku zadajte hodnotu "0". Napr. "modrá:0"
  • Príplatok subvariantu môže byť len numerická hodnota s max. 3 desatinnými miestami, pričom ako oddeľovač desatinného miesta je nutné použiť bodku. Napr. "15.123"
  • Príplatok môže byť aj záporná numerická hodnota. Napr. "-15.123"
  • Názov skupiny subvariantov, rovnako aj názov položky (subvariantu) je možné zadávať aj pomocou identifikátora (ID), ktorý nájdete v úprave položky. Napr. "1:2:0:3:0", kde ID 1 je "Farba", 2 je "modrá", 3 je "červená" a 0 je výška príplatku.

  Kód stĺpca

  subvariants

  Štruktúra

  {skupinaA}:{subvariant1}:{príplatok1}:{subvariant2}:{príplatok2}|{skupinaB}:{subvariant1}:{príplatok1}:{subvariant2}:{príplatok2}

  Príklad

  Veľkosť:XXL:0:XL:0:M:0:S:0|Farba:modrá:0:zelená:0:červená:0

  Predvolené

  (prázdne)
 • Cena pre užívateľa (price_user)#

  • Ceny pre jednotlivých užívateľov sú oddelené znakom "|".
  • Ako prvá hodnota je ID užívateľa, následne po dvojbodke nasleduje hodnota, na ktorú chcete cenu zmeniť alebo o ktorú chcete cenu navýšiť/znížiť. Nakoniec po dvojbodke nasleduje typ akým sa hodnota k existujúcej cene produktu pripočíta či nastaví.
  • ID konkrétneho užívateľa nájdete v sekcii Uživatelé / Uživatelé v úprave užívateľa hneď za menom.
  • Hodnota (cena, príplatok) môže byť len numerická hodnota s max. 3 desatinnými miestami, pričom ako oddeľovač desatinného miesta je nutné použiť bodku. Napr. "15.123".
  • Pri určitých typoch môže byť hodnota aj záporná. Napr. "-15.123"
  • Ak typ nebude zadaný, použije sa predvolený typ "zmeniť na". Pre typ akým sa hodnota pripočíta či nastaví k cene produktu je možné použiť nasledujúce hodnoty:
   • 0 - pripočítať
   • 1 - zmeniť na (predvolené)
   • 2 - percentuálne navýšiť o

  Kód stĺpca

  price_user

  Štruktúra

  {ID}:{hodnota}:{typ}|{ID}:{hodnota}:{typ}

  Príklad

  1:20.5:0|2:100:1|3:12:2

  Predvolené

  (prázdne)
 • Cena pre užívateľské skupiny (price_group)#

  • Ceny pre jednotlivé užívateľské skupiny sú oddelené znakom "|".
  • Ako prvá hodnota je ID užívateľskej skupiny, následne po dvojbodke nasleduje hodnota, na ktorú chcete cenu zmeniť alebo o ktorú chcete cenu navýšiť/znížiť. Nakoniec po dvojbodke nasleduje typ akým sa hodnota k existujúcej cene produktu pripočíta či nastaví.
  • ID konkrétnej užívateľskej skupiny nájdete v sekcii Uživatelé / Skupiny v úprave skupiny hneď za názvom skupiny.
  • Hodnota (cena, príplatok) môže byť len numerická hodnota s max. 3 desatinnými miestami, pričom ako oddeľovač desatinného miesta je nutné použiť bodku. Napr. "15.123".
  • Pri určitých typoch môže byť hodnota aj záporná. Napr. "-15.123"
  • Ak typ nebude zadaný, použije sa predvolený typ "zmeniť na". Pre typ akým sa hodnota pripočíta či nastaví k cene produktu je možné použiť nasledujúce hodnoty:
   • 0 - pripočítať
   • 1 - zmeniť na (predvolené)
   • 2 - percentuálne navýšiť o

  Kód stĺpca

  price_group

  Štruktúra

  {ID}:{hodnota}:{typ}|{ID}:{hodnota}:{typ}

  Príklad

  1:20.5:0|2:100:1|3:12:2

  Predvolené

  (prázdne)
 • Cenové hladiny (price_level)#

  Cenové hladiny. ID cenových hladín oddelené čiarkou. ID cenovej hladiny nájdete v administrácií v sekcii PRODUKTY / CENOVÉ HLADINY v úprave konkrétnej cenovej hladiny.

  Kód stĺpca

  price_level

  Štruktúra

  {ID},{ID},{ID},...

  Predvolené

  (prázdne)
 • Množstevné zľavy (price_discount)#

  • Jednotlivé množstevné zľavy sú oddelené znakom "|".
  • Ako prvá hodnota je množstvo (napr. počet kusov), od ktorého sa uplatní zľava, následne po dvojbodke nasleduje hodnota, na ktorú chcete zľavu zmeniť alebo o ktorú chcete zľavu navýšiť/znížiť. Nakoniec po dvojbodke nasleduje typ akým sa hodnota k existujúcej zľave produktu pripočíta či nastaví.
  • Množstvo je možné zadávať len v celých číslach.
  • Hodnota (zľava) môže byť len numerická hodnota s max. 3 desatinnými miestami, pričom ako oddeľovač desatinného miesta je nutné použiť bodku. Napr. "15.123".
  • Pri určitých typoch môže byť hodnota aj záporná. Napr. "-15.123"
  • Ak typ nebude zadaný, použije sa predvolený typ "zmeniť na". Pre typ akým sa hodnota pripočíta či nastaví k zľave produktu je možné použiť nasledujúce hodnoty:
   • 0 - pripočítať
   • 1 - zmeniť na (predvolené)
   • 2 - percentuálne navýšiť o

  Kód stĺpca

  price_discount

  Štruktúra

  {množstvo}:{hodnota}:{typ}|{množstvo}:{hodnota}:{typ}

  Príklad

  100:20:0|200:30:1|500:50:1

  Predvolené

  (prázdne)
 • Povolený násobok množstva pre užívateľskú skupinu (pieces_multiple_group)#

  • Násobky množstva pre jednotlivé užívateľské skupiny sú oddelené znakom "|".
  • Ako prvá hodnota je ID užívateľskej skupiny, následne po dvojbodke nasleduje hodnota, na ktorú chcete povolený násobok množstva zmeniť.
  • ID konkrétnej užívateľskej skupiny nájdete v sekcii Uživatelé / Skupiny v úprave skupiny hneď za názvom skupiny.
  • Hodnota (povolený násobok množstva) môže byť len kladná numerická hodnota s max. 2 desatinnými miestami, pričom ako oddeľovač desatinného miesta je nutné použiť bodku. Napr. "0.50".

  Kód stĺpca

  pieces_multiple_group

  Štruktúra

  {ID}:{hodnota}|{ID}:{hodnota}

  Príklad

  1:100|2:0.5|3:10

  Predvolené

  (prázdne)
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00