line

Povoliť rozpoznanie jazyka - ak máte aktívnych viac jazykov (viacjazyčnosť), návštevníkovi Vašich stránok sa stránky zobrazia v jazyku podľa toho z akej krajiny pochádza. Ak príde návštevník z krajiny, v ktorom jazyk svojich stránok neponúkate, návštevníkovi ponúkne základný jazyk stránok. S jazykom sa predvolene nastaví aj mena, ktorú máte pre konkrétny jazyk zvolenú. Jazyky vytvárate v sekcii Doplnky / Pluginy / Jazyky.

Postupnosť detekcie jazyka pri prvotnej návšteve (jazyk bude nastavený pri vyhovení najbližšieho pravidla):

  1. URL adresa - Ak sa v navštívenej URL adrese nachádza kód jazyka napr. v subdoméne (en.vasadomena.sk), v URL parametri (www.vasadomena.sk/?lng=en) alebo ihneď za doménou (www.vasadomena.sk/en/), ktorý je súčasťou Vašich povolených jazykov, návštevníkovi sa nastaví práve daný jazyk. V prípade, že užívateľ už na stránkach bol a má zapamätaní jazyk v cookies, danú podmienku je možné vypnúť aktivovaním položky "Striktné pamätanie jazyka" v sekcii Nastavenia / Web (viac info v nápovede položky).
  2. cookies - Ak systém zistí prítomnosť nastavenia jazyka v tzv. cookies prehliadača a jazyk je súčasťou Vašich povolených jazykov, návštevníkovi sa nastaví práve daný jazyk z cookies. Jazyk sa do cookies prehliadača nastavuje pri prvotnej návšteve alebo vždy keď si užívateľ zmení jazyk. Aby keď užívateľ navštívil stránku aj druhý krát, sa mu automaticky nastavil naposledy zvolený jazyk. Ak máte aktívny plugin Cookies tak jazyk sa do cookies prehliadača nastaví až po odsúhlasení sekcie "Preferenčné".
  3. prehliadač - Systém načíta jazyk, ktorý má užívateľ nastavený vo svojom prehliadači ako predvolený. Ak je jazyk súčasťou Vašich povolených jazykov, návštevníkovi sa nastaví práve daný jazyk. V prehliadači je možné mať nastavených viac jazykov, a preto systém zvolí najbližšie vyhovujúci jazyk na základe priority daných jazykov.
  4. IP adresa - Systém podľa IP adresy užívateľa zistí z akej krajiny užívateľ na stránky pristupuje. Následne systém zistí úradný jazyk danej krajiny, pričom ak je jazyk (krajina) súčasťou Vašich povolených jazykov, návštevníkovi sa nastaví práve daný jazyk.
  5. primárny jazyk - ak máte v systéme nastavený primárny jazyk a zároveň je daný primárny jazyk súčasťou Vašich predvolených jazykov, návštevníkovi sa nastaví práve daný jazyk stránok. Primárny jazyk nastavujete v sekcii Nastavenia / Web v položke "Primárny jazyk na stránkach".
  6. hlavný jazyk - ak systém v predchádzajúcich bodoch nezistil alebo nenastavil jazyk, systém nastaví práve hlavný jazyk stránok.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Web v záložke Jazyk a mena položka "Povoliť rozpoznanie jazyka".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00