line

Elektronická evidencia tržieb (EET) je plugin pre napojenie na Ministerstvo financií ČR pre odosielanie elektronickej evidencie tržieb (EET). Možnosť nastavenia vybraných platieb, ktoré podliehajú EET spolu s automatickým odoslaním tržby pri uhradení objednávky.

EET je skratka pre Elektronickú evidenciu tržieb, pričom povinnosť elektronicky evidovať tržby majú len podnikatelia so sídlom v ČR od 1.11.2016. Daná povinnosť pre maloobchody a veľkoobchody je účinná od 1.3.2017. Objednávky, resp. ich tržby je možné evidovať po nastavení všetkých povinných položiek a aktivovaní pluginu. Podrobné informácie ohľadom získania potrebných údajov (certifikátov) a samotnej správy EET v systéme WEXBO nájdete v nápovede Elektronická evidencia tržieb (EET).

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Pluginy / Elektronická evidencia tržieb (EET).
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00