line

Systém je naprogramovaný a obsahuje všetky základné aj pokročilé ON PAGE SEO prvky:

 • TITLE - Titulný názov aktuálnej stránky. Jedná sa o HTML meta popisok, ktorý by mal predstavovať názov aktuálnej stránky (článku, produktu, kategórie, menu položky...). Ak v položke (článok, produkt,...) nie je pole TITLE zadané, daný text sa automaticky generuje z názvu položky. Pole TITLE je pre vyhľadávače jeden z najdôležitejších prvkov, ktorý má vplyv na bodovaní dôležitosti webu. Daný parameter je možné si manuálne upravovať, v jednotlivých položkách.
 • DESCRIPTION - Popis aktuálnej stránky. Jedná sa o HTML meta popisok, ktorý by mal poskytovať stručný popis obsahu aktuálnej stránky (článku, produktu,...). Meta popis DESCRIPTION je bežne využívaný vyhľadávačmi (google, bing,...) pre náhľad vo výsledkoch vyhľadávania konkrétnej stránky. Vo väčšine vyhľadávačov v súčastnosti nemá veľký vplyv na bodovanie dôležitosti webu. Ak v položke (článok, produkt,...) nie je pole DESCRIPTION zadané, daný text sa automaticky generuje z popisu položky. Daný parameter je možné si manuálne upravovať, v jednotlivých položkách. Dĺžka textu v poli DESCRIPTION by nemala presiahnuť 160 znakov.
 • KEYWORDS - Kľúčové výrazy aktuálnej stránky. Automatické generovanie názvov článkov, produktov, menu položiek, kategórií či ich popisu do tagu KEYWORDS. Daný parameter je možné si manuálne upravovať, v jednotlivých položkách.
 • H1, H2... - Štruktúrované nadpisy článkov, názvov produktov...
 • ALT - Alternatívny popis obrázku. Automatické označovanie obrázkov produktov a článkov.
 • No Frames, No Flash, Minimum Table - Na stránkach nie sú použité rámce ani flash, čo by mohlo spomaliť načítanie stránok, ich konečné vykreslenie alebo nezaindexovanie obsahu vyhľadávačmi. Dôležité časti stránok nie sú konštruované za pomoci tabuliek, ktoré by mohli spomaliť vykreslenie stránok.
 • Cool/Friendly URL - Pekné, čitateľné URL adresy na články, produkty, menu položky, kategórie. Pre niektoré vyhľadávače je to jedna zo súčasti bodovania dôležitosti webu. Zároveň sú adresy čitateľnejšie pre užívateľov stránok (najčastejšie z hľadiska histórie).
 • XML Sitemap - Mapa stránok, respektíve zoznam dostupných URL adries nachádzajúcich sa na stránkach. Jedná sa o pomocný XML súbor pre vyhľadávače (google, bing,...) umiestnený v koreňovom adresári stránok. Nie všetky zadané URL adresy v súbore budú vyhľadávačom zaindexované, keďže primárne vyhľadávač indexuje na základe určených techník, ktoré má (pagerank, srank,...).
 • Robots.txt - Textový súbor uložený v koreňovom adresári, pomocou ktorého je možné zakázať robotom, vyhľadávačom prístup k určitým súborom alebo adresárom, ktoré nechcete, aby vyhľadávač zaindexoval. Du súboru sa tiež zadáva URL adresa na "sitemap.xml". Predvolene je zadaná relatívna URL adresa k súboru sitemap "Sitemap: sitemap.xml", odporúča sa však túto hodnotu zadávať v absolútnom tvare, teda "Sitemap: https://vasadomena.sk/sitemap.xml".
 • WWW Resolve - možnosť nastavenia domény pre využívanie stránok len s "www." alebo len bez "www." subdomény. Keďže niektoré vyhľadávače považujú url bez "www" a s "www" za dve rôzne stránky, čo môže mať negatívny vplyv na bodovanie dôležitosti webu z dôvodu duplicitnosti stránok.
 • Rich snippets - HTML meta tagy alebo atribúty určujúce význam jednotlivých prvkov na stránke (názov, obrázok, cena, mena, dostupnosť, hodnotenie...). Označované aj ako Microdata, Microformats, RDFa. Označené prvky sa tak môžu štruktúrovane zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Validate HTML - Platná, syntakticky správna fragmentácia HTML kódu podľa najnovších HTML štandardov.
 • Semantic HTML
 • HTML5 structure - HTML5 štruktúra stránok. Stránky sú tvorené za pomoci najnovších HTML štandardov, kde pri použití HTML tagov ako HEADER, NAV, ARTICLE, FOOTER a pod., je možné pre vyhľadávače lepšie určiť význam jednotlivých častí stránok.
 • OpenGraph Protocol
 • FastLoad - Technológie a funkcie starajúce sa o rýchlejšie načítavanie stránok, čo je jeden z dôležitých prvkov ovplyvňujúci bodovanie dôležitosti webov. Vďaka použitiu daných technológií stránky zaberajú menej priestoru, a tak sa návštevníkom načítajú rýchlejšie aj na mobilných zariadeniach.
  • techniky na optimalizáciu a zhustenie skriptov či kódov
  • External JS and CSS - použitie externých súborov pre CSS štýlovanie a JavaScript pre rýchlejšie opätovné načítanie stránok
  • výstupné stránky sú podľa podpory prehliadača komprimované za pomoci kompresie GZIP, Deflate alebo SDCH
  • Speedy protocol
  • Cache - ukladanie obrázkov, súborov JS a CSS do medzi-pamäte
  • MemCache, OPcache - ukladanie častých procesov a premenných do rýchlej RAM pamäte serverov, pre rýchlejšie spracovanie daných procesov
  • Memory DB - ukladanie niektorých databáz do rýchlej RAM pamäte serverov, pre rýchlejšie načítanie daných dát
  • PHP compiler - kompilátor, prekladač PHP kódu do iného programovacieho jazyku, aplikácie, ktorá tak môže požadovaný PHP kód spracovávať rýchlejšie

Väčšina sa generuje alebo sú nastavené automaticky, pre zlepšenie účinku SEO optimalizácie je možné si určité položky doladiť ručne (title, description, keywords).

Pre optimalizáciu stránok pre vyhľadávače odporúčame v administrácií v sekcii Podpora / Marketing, prečítať si nápovedy k položkám, a prípadne vylepšiť a zaškrtnúť si tie, ktoré doteraz Vaše stránky nespĺňajú. Viac informácií nájdete v nápovede danej sekcie.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni