line

V prípade, že máte vlastný JavaScript kód pre meranie konverzií, štatistík, prípadne pre využívanie remarketingu (retargetingu) na základe návštevy produktu či kategórie, do ktorého potrebujete vkladať určité hodnoty na základe typu merania (vytvorenie objednávky, registrácia užívateľa, odoslanie formulára, návšteva produktu) je možné využiť plugin v sekcii Doplnky / Pluginy / Meranie konverzií. V plugine po kliknutí na tlačítko Pridať konverziu v položke "Typ konverzie" vyberte možnosť vlastný kód. Následne na základe nastavenia položky "Typ merania" môžete do kódu vkladať nižšie uvedené premenné, ktoré budú nahradené hodnotou danej premennej.

Pre nastavenie vlastného merania konverzií, resp. pre vloženie systémových premenných do meracieho kódu, ktorý Vám poskytla nejaký nástroj (napr. Google Analytics) alebo poskytovateľ poskytujúci marketingové, analytické, konverzné či affiliate služby, je nutná základná znalosť JavaScript kódovania.

Príklad kódu s vloženými premennými

<script type="text/javascript" src="https://meranie.com/?profil=123&cislo_objednavky=[ORDER_ID]">

/* suhrn objednavky */
var meranie_cena = '[ORDER_ID]';
var meranie_mena = '[CURRENCY]';

/* polozky objednavky */
var meranie_polozky_objednavky = [];
[ITEMS]meranie_polozky_objednavky.push({'id': [ITEM_ID], 'nazov': '[ITEM_TITLE]'});[/ITEMS]

</script>

Premenné pre vytvorenie objednávky

 • [ORDER_ID] - unikátne ID vytvorenej objednávky.
 • [ORDER_PRICE] - celková suma objednávky. Ako oddeľovač desatinnej čiarky je použitá bodka.
 • [ORDER_SHIPPING_PRICE] - cena za dopravu a platbu. Ako oddeľovač desatinnej čiarky je použitá bodka.
 • [CURRENCY] - mena objednávky (napr.: EUR).
 • [USER_NAME] - meno a priezvisko užívateľa alebo názov firmy.
 • [USER_FIRST_NAME] - meno užívateľa.
 • [USER_LAST_NAME] - priezvisko užívateľa.
 • [USER_STATE] - krajina užívateľa (napr.: SK).
 • [USER_ZIP] - smerové číslo, PSČ užívateľa.
 • [USER_CITY] - mesto užívateľa.
 • [USER_STREET] - ulica so smerovým a popisným číslom užívateľa.
 • [USER_EMAIL] - email užívateľa.
 • [USER_PHONE] - telefónne alebo mobilné číslo užívateľa.
 • [ITEMS] ... [/ITEMS] - položky objednávky. Dané premenné vkladáte pred a za tú časť kódu, ktorá určuje položku (produkt) objednávky. Premennú [ITEMS] vložíte pred danú časť kódu a premennú [/ITEMS] vložíte za danú časť kódu. Nasledujúce premenné sa vkladajú do časti kódu určujúceho položky (produkty) objednávky (medzi [ITEMS] a [/ITEMS]).
  • [ITEM_ID] - ID produktu.
  • [ITEM_CODE] - Vlastný kód produktu.
  • [ITEM_EAN] - EAN kód produktu (GTIN).
  • [ITEM_ISBN] - ISBN kód produktu.
  • [ITEM_PN] - Part number.
  • [ITEM_SN] - Serial number (S/N).
  • [ITEM_TITLE] - názov produktu.
  • [ITEM_TITLE_ORIG] - originálny názov produktu, bez názvu variantu.
  • [ITEM_PRICE] - cena produktu, vrátane DPH.
  • [ITEM_QUANTITY] - množstvo objednaného produktu.
  • [ITEM_NUM_0] - poradové číslo produktu začínajúce číslom 0.
  • [ITEM_NUM_1] - poradové číslo produktu začínajúce číslom 1.

Premenné pre registrácia užívateľa

 • [USER_ID] - ID užívateľa.
 • [USER_EMAIL] - email užívateľa.

Premenné pre odoslanie formulára

 • [FORM_ID] - ID formulára.
 • [FORM_TITLE] - názov formulára.

Premenné pre návšteva produktu

 • [PRODUCT_ID] - ID produktu.
 • [PRODUCT_CODE] - vlastný kód.
 • [PRODUCT_EAN] - EAN kód.
 • [PRODUCT_ISBN] - ISBN kód.
 • [PRODUCT_SN] - serial number.
 • [PRODUCT_PN] - part number.
 • [PRODUCT_BRAND] - názov výrobcu produktu.
 • [PRODUCT_TITLE] - názov produktu.

Premenné pre návšteva kategórie

 • [CATEGORY_ID] - ID kategórie.
 • [CATEGORY_TITLE] - názov kategórie.
 • [CATEGORY_TEXT] - kategorizovanie.
 • [CATEGORY_TEXT_ZBOZI_CS] - kategorizovanie pre Zbozi.cz.
 • [CATEGORY_TEXT_HEUREKA_CS] - kategorizovanie pre Heureka.cz.
 • [CATEGORY_TEXT_HEUREKA_SK] - kategorizovanie pre Heureka.sk.
 • [CATEGORY_TEXT_PRICEMANIA_SK] - kategorizovanie pre Pricemania.sk.
 • [CATEGORY_TEXT_GOOGLE_SHOPPING_CS] - kategorizovanie pre Google nakupy.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00