line

Pri produktoch je možné využiť jeden z dvoch typov nastavenia variantov produktov, a to buď jednoduchšie "Subvarianty" s obmedzenými možnosťami zmien v produkte alebo "Varianty", ktoré sú vlastne samostatné produkty prepojené medzi sebou.

Varianty produktov s rôznymi parametrami

Varianty je možné využiť ak pri konkrétnych variantoch produktu potrebujete zobrazovať rôzne informácie produktu (cena, popis, obrázok, parametre, ...), pričom je nutné pre každý variant vytvoriť samostatný produkt, ktoré následne len prepojíte, navzájom spárujete.

 1. Najprv si tak v sekcii Produkty / Produkty vytvorte produkty všetkých variantov. V našom prípade napr. "iPhone 16GB", "iPhone 32GB" a "iPhone 64GB".
 2. V úprave produktu v záložke Prepojenia vložte do položky "Variant produktu" názov daného variantu. V našom prípade pri rôznych veľkostiach pamäte smartfónov použijeme "16GB verzia".
 3. Pre hlavný produkt, v našom prípade "iPhone 16GB" necháme položku "Napárovať na produkt (ID)" prázdnu, no skopírujeme si ID produktu (v hornom panely). V ostatných produktoch ("iPhone 32GB", "iPhone 64GB") v položke "Napárovať na produkt (ID)" vyberieme práve hlavný produkt ("iPhone 16GB") napríklad pomocou skopírovaného ID hlavného produktu alebo za pomoci vyhľadávania. Takto je nutné napárovať všetky varianty produktu na jeden hlavný produkt.
 4. Teraz sa v eshope zobrazuje "iPhone 16GB", "iPhone 32GB" a "iPhone 64GB" a v ich detaile je možné sa medzi nimi prepínať kedy sa zobrazia aj všetky informácie produktu (cena, popis, obrázok, parametre, ...).
 5. Ak chceme, aby sa v eshope zobrazoval len (jeden) hlavný produkt (v našom prípade "iPhone 16GB"), musíme v sekcii Nastavenia / Eshop deaktivovať položku "Zobrazovať napárované produkty (nezlučovať)"

Subvarianty produktov pre určenie špecifikácie produktu

Subvarianty je možné využiť ak chcete produktom nastaviť určité možnosti ako je napríklad Veľkosť: S, M, XL, XXL, Farba: čierna, modrá, zelená alebo Rozmery: (čísla zadávané užívateľom). Prípadne pri nastavených možnostiach vypočítať alebo meniť cenu produktu či meniť zvolený obrázok.

 1. V prvom rade je nutné v sekcii Produkty / Subvarianty, vytvoriť skupinu subvariantov (Veľkosť, Farba, ...) kliknutím na tlačítko Pridať skupinu subvariantov. V našom prípade vytvoríme skupinu subvariantov s názvom "Veľkosť".
 2. Následne klikneme na tlačítko "Upraviť položky" vo vytvorenej skupine variantov (Veľkosť) a pridáme jednotlivé subvarianty kliknutím na tlačítko Pridať subvariant. V našom prípade vytvoríme samostatné položky S, M, L, XL, XXL. Každý subvariant musí byť vložený v samostatnej položke, teda nevkladajte všetky subvarianty do jednej položky.
 3. V sekcii Produkty / Produkty v úprave konkrétneho produktu v záložke Subvarianty aktivujte vytvorenú skupinu subvariantov (v našom prípade "Veľkosť"), a následne po kliknutí na tlačítko   aktivujeme samotné subvarianty pre daný produkt. Prípadne, na základe typu, je možné daným subvarintom nastaviť rôzne príplatky k základnej cene produktu alebo predvoliť niektorý z obrázkov.
Pri subvariantoch momentálne nie je možné viesť skladovú evidenciu
Pri vytváraní alebo úprave objednávky priamo v administrácii a pridaní produktu so subvariantami, ktorý má určené rôzne cenové hladiny subvariantov (príplatky) nebude k položke produktu nastavená cena príplatku, ale predvolená cena produktu bez príplatku. Príplatok je tak nutné do ceny produktu manuálne dopočítať. Pri vytváraní objednávky cez stránky sa ceny produktov zobrazujú podľa nastavených príplatkov subvariantov.

Príklad vytvorenia subvariantov pre vertikálne žalúzie s výpočtom

 1. V sekcii Produkty / Subvarianty klikneme vpravo hore na tlačítko Pridať skupinu subvariantov a vytvorte skupiny subvariantov:
 2. Vyplnenie položiek pre skupinu variantov "Výška v cm":
  • "Názov": "Výška v cm"
  • "Typ": "číslo (prepojené)"
  • "Skupina výpočtu": "1"
  • "Koeficient": "0,01"
  • "Násobok hodnoty": "0"
 3. Vyplnenie položiek pre skupinu variantov "Šírka v cm":
  • "Názov": "Šírka v cm"
  • "Typ": "číslo (prepojené)"
  • "Skupina výpočtu": "1"
  • "Koeficient": "0,01"
  • "Násobok hodnoty": "0"
 4. Vyplnenie položiek pre skupinu variantov "Elektrické ovládanie":
  • "Názov": "Elektrické ovládanie"
  • "Typ": "text"
  • "Pripočítanie príplatku": "po (ku konečnej cene produktu)"
 5. V riadku vytvorenej skupiny "Elektrické ovládanie" klikneme na "Upraviť položky" a pridáme dva subvarianty tlačítkom vpravo hore Pridať subvariant s názvom "nie" a "áno"
 1. "Cena": "15" (za meter štvorcový) (príklad je uvedený bez marže a ako neplatca DPH)
 2. v záložke Subvarianty vyberte všetky pred-vytvorené skupiny subvariantov (Výška v cm, Šírka v cm, Elektrické ovládanie)
 3. a po kliknutí na tlačítko   aktivujte všetky zobrazované subvarianty (nie, áno), pričom pre subvariant "áno" nastavte príplatok v stĺpci Príplatok "50"
 4. kliknite na tlačítko Použiť a následne Uložiť pre daný produkt

Nižšie uvádzame príklad výpočtu ceny produktu pre vertikálne žalúzie:

 • Vynásobením rozmerov šírky a výšky (v metroch), ktoré zadá užívateľ získame celkovú plochu v cm2.
 • Plochu za m2 vynásobíme cenou produktu (cena za m2)
 • A nakoniec k cene prirátame hodnotu (poplatok) za elektrické ovládanie žalúzií.

Vzorec pre výpočet: ((({výška} * {koeficient výšky}) * ({šírka} * {koeficient šírky})) * {cena produktu}) + {elektrické ovládanie}
Dosadené údaje do vzorca: ((({300} * {0.01}) * ({150} * 0.01)) * {15}) + {50} = 117,5

(vzor produktu s výpočtom ceny vertikálnych žalúzií)

URL odkaz detailu produktu s predvolenou kombináciu subvariantov

V prípade, že chcete odkazovať na produkt spôsobom, že sa v produkte nastavia požadované kombinácie subvariantov, je to možné vykonať pomocou URL parametra "variant" pridaním na koniec URL adresy detailu produktu. Daný parameter "variant" zároveň musí obsahovať jednotlivé ID subvariantov oddelené čiarkou alebo v prípade číselných skupín subvariantov, musí obsahovať ID skupiny subvariantu, dvojbodku a požadovanú číselnú hodnotu.

Štruktúra a príklad subvariantov, ktoré zákazník označuje alebo vyberá:

{URL adresa produktu}?variant={ID subvariantu},{ID subvariantu},{ID subvariantu},...

Príkladhttps://www.vasadomena.sk/d/100001/?variant=10,25,48

Štruktúra a príklad subvariantov, ktoré zákazník nastavuje (číselné subvarianty):

{URL adresa produktu}?variant={ID skupiny subvariantov}:{Hodnota},{ID skupiny subvariantov}:{Hodnota},...

Príkladhttps://www.vasadomena.sk/d/100001/?variant=10:1000,25:1.5

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00