line

Akákoľvek stránka na internete musí spĺňať zákony krajiny v ktorej je prevádzkovaná a v ktorej sú poskytované jej služby. Nižšie si popíšeme základné povinnosti, ktoré musia spĺňať webstránky alebo eshopy aj s návodmi ako ich nastaviť v systéme WEXBO®.

Upozorňujeme, že informácie uvedené v tejto nápovede nemusia byť kompletné pre všetky predmety podnikania. Ide o základné informácie za účelom pomôcť užívateľom systému WEXBO® so základným nastavením a splnením povinností vyplývajúcich zo zákona. Informácie nemusia byť vždy aktuálne prípadne sa môžu časom meniť.

WEBSTRÁNKA - informačná povinnosť

Všeobecne informačná webstránka nepotrebuje spĺňať žiadnu informačnú povinnosť. Akonáhle však na stránke zhromažďujete informácie o užívateľoch, ukladáte dáta do prehliadača užívateľa alebo sledujete návštevnosť na základe určitých kritérií je nutné o tom návštevníka/užívateľa na stránke informovať.

Ochrana osobných údajov pre web

Inak známe aj ako GDPR. Akonáhle na stránke poskytujete možnosť registrácie užívateľa, pridanie komentára, prihlásenie sa do newsletteru či vyplnenie formulára je nutné splniť podmienky ochrany osobných údajov. Je možné vytvoriť si na stránke špeciálnu sekciu pre ochranu osobných údajov (How to create menu items and articles?). Podrobné informácie nájdete v nápovede GDPR protection of personal data.

Používanie cookies

Už samotný systém WEXBO® používa ukladanie cookies do prehliadača návštevníka stránok a to už bez Vašich nastavení. Je tak nutné dokument pre cookies na stránke vytvoriť a informovať návštevníka takzvanou informačnou lištou, ktorú je možné vytvoriť pluginom v sekcii Add-ons / Plugins / Notice. Odkaz na rozšírené informácie je možné nasmerovať napríklad na nezaradený článok, ktorý vytvoríte podľa nápovedy How to create menu items and articles?.

Názov Účel
PHPSESSID Slúži k identifikácií prihlásenia.
user_id Slúži k identifikácií neprihlásených návštevníkov pre zapamätanie obsahu košíka alebo komunikácie cez online chat.
b Interná informácia pre zaistenie lepšej dostupnosti.
language Slúži pre zapamätanie nastaveného jazyka návštevníka.
shipping Slúži pre zapamätanie nastavenej dopravy a platby pre neskoršie opakované použitie.
Google Analytics Slúži pre meranie návštevnosti stránok (Podmienky služby).

Samotný návštevník má možnosť dobrovoľne zakázať si cookies priamo vo svojom prehliadači.

Nariadenie ePrivacy

Diskutuje sa hlavne v spojitosti s GDPR, no bude sa jednať pravdepodobne o rozšírenie Cookies prípadne remarketingu. Účinnosť sa predpokladá na prelome rokov 2020/2021 pre všetky členské štáty EÚ. Informácie o e-privacy

Štatistiky

Používate štatistiky napríklad pluginu Google Analytics? Už priamo spoločnosť Google vyžaduje informáciu o cookies, ktoré daný plugin využíva. Je tak nutné postupovať podľa vyššie uvedený informácii pre používanie cookies.

E-SHOP (internetový obchod) - informačná povinnosť

Informačná povinnosť pre webstránky sa týka aj eshopov. Pre eshop je tak nutné splniť aj vyššie uvedené povinnosti. Nižšie si teda popíšeme základné povinnosti, ktoré sa týkajú prevažne eshopu (teda priameho predaja alebo uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku - elektronicky).

 • Slovenská asociácia pre elektronický obchod (SAEC) odporúča pre bezpečný nákup tieto body:
  • názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb a sídlo podnikania predávajúceho (právnická osoba), resp. meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb (fyzická osoba)
  • daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom DPH
  • adresu elektronickej pošty a telefónne číslo
  • označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu
  • názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha
  • hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby
  • cenu tovaru alebo poskytnutej služby vrátane DPH, ostatných daní nákladov a poplatkov
  • povinnosť zaplatiť preddavok ak taká povinnosť existuje
  • dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
  • platobné a dodacie podmienky
  • poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, vrátane informácie, že nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy resp. okolnosti za ktorých toto právo stráca
  • cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie na uzavretie zmluvy, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou
  • lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny
  • poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, existencii a podrobnostiach záruky
  • minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane
  • niektoré ďalšie špecifické informácie
  • väčšina serióznych internetových obchodov pridáva k týmto údajom aj svoje IČO, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu, prevádzkové hodiny a číslo bankového účtu.
 • Česká asociace pro elektronickou komerci (APEK) odporúča pre získanie ich certifikátu tieto body:
  • úplné a pravdivé informování spotřebitele o provozovateli internetové obchodu (sídlo obchodníka, kontakty na odpovědné osoby, apod.).
  • úplné a pravdivé informování o zboží a cenách, včetně všech poplatků.
  • jakým způsobem probíhá nákup (nákupní řád, obchodní podmínky)
  • důležité informace o vyřízení objednávky (způsob dodávky, možnosti placení, cena poštovného a balného).
  • informace o tom, jak probíhá reklamace (reklamační řád).
  • komunikace se zákazníky (odpovídá na e-maily, telefonáty, ap.)
  • splňuje zákonné požadavky, dané zejména směrnicemi Evropského parlamentu a Rady, občanským zákoníkem a dalšími normami.

Firemné údaje a kontaktné údaje

Asi je každému jasné, že na predaj tovaru alebo služieb a to aj elektronicky je nutné mať založené živnostenské oprávnenie (napr.: živnosť, s.r.o., a.s., ...). Údaje z tohoto oprávnenia sa vyžaduje zverejniť na stránke ako aj názov registra, v ktorom je zapísaná (obchodný register alebo obvodný úrad) a čísla zápisu tohto registra, ktorý vykonal zápis. V neposlednom rade možnosti kontaktu daného subjektu (telefón, email, formulár,...). Dané údaje odporúčame vkladať do špeciálnej sekcie na stránke ako je napríklad Kontakt alebo O nás prípadne do obchodných podmienok.

ExamplePrevádzkovateľ: Moja firma, Ulica Dlhá 156, 81105 Bratislava, tel.: +421 111 222, email@yourdomain.com, Spoločnosť je zapísaná OÚ v Bratislave, č. OŽP-A/2011/00000, č. živnostenského registra 000-00000 nie sme registrovaným platcom DPH

Orgán dozoru

Orgánmi dozoru sú inštitúcie, ktoré kontrolujú činnosť podnikania prevádzkovateľa (eshopu) a chránia tak práva spotrebiteľa (užívateľa/zákazníka), na ktoré sa môže obrátiť. Takýmito inštitúciami sú napríklad SOI, ČOI (Slovenská alebo Česká obchodná inšpekcia), UVZ (Úrad verejného zdravotníctva), ŠVPS (Štátna veterinárna a potravinová správa). Dôležité je zverejnenie údajov na Vašej stránke práve inštitúcie, ktorá zastrešuje predmet Vášho podnikania. Tieto údaje odporúčame vkladať do špeciálnej sekcie na stránke ako je napríklad Kontakt alebo O nás prípadne do reklamačného poriadku.

ExampleOrgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 82007 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 12345 678-9, fax č.: 02/ 12345 678, e-mail: xyz@soi.sk

Obchodné podmienky

Je jednotný dokument alebo sekcia na stránke, ktorá je verejne dostupná a obsahuje všetky náležitosti kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (napr.: elektronicky). Dané údaje odporúčame vkladať do špeciálnej sekcie na stránke ako je napríklad Obchodné podmienky.

Obchodné podmienky by mohli obsahovať:

 • totožnosť prevádzkovateľa (napr. obchodná firma, identifikačné číslo, adresa, telefónne číslo, email prípadne iná možnosť kontaktu)
 • v určitých prípadoch základnú charakteristiku ponúkaného tovaru a / alebo služby (hlavne v prípade elektrofonickej distribúcie)
 • podmienky dodania vrátane uvedenia ďalších nákladov
 • podmienky platby
 • spôsob objednania (uzatvorenia kúpnej zmluvy) - objednávkový formulár, telefón, sms, email,...
 • údaj o dobe trvania záväzku a podmienky jeho ukončenia
 • podmienky odstúpenia od zmluvy a reklamačný poriadok
 • podmienky cookies (alebo odkaz na špeciálnu sekciu)
 • ochrana osobných údajov (alebo odkaz na špeciálnu sekciu)
 • riešenie sporov online (alebo odkaz na špeciálnu sekciu)

Odstúpenie od zmluvy a reklamačný poriadok

Je možné vytvoriť si na stránke špeciálnu sekciu pre odstúpenie od zmluvy (How to create menu items and articles?). Odporúčame však údaje zakomponovať aj do obchodných podmienok. Dokument by mal obsahovať možnosti odstúpenia od zmluvy a informácie pre jej splnenie. Dokument by mal tiež obsahovať napríklad poučenie spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru, čo ustanovuje zákon.

V prípade reklamácie produktu je možné užívateľom/zákazníkom ponúknuť možnosť reklamácie cez formulár na to určený. Viac informácii v administrácii v sekcii Eshop / Claims.

Riešenie sporov online

Od 9. januára 2016 majú prevádzkovatelia e-shopov povinnosť zverejňovať na svojej stránke odkaz na možnosť riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom online európskej platformy RSO (alternatívne riešenie sporov online). Informáciu postačuje zakomponovať do obchodných podmienok prípadne do reklamačného poriadku.

Ochrana osobných údajov pre eshop

Inak známe aj ako GDPR. Je možné vytvoriť si na stránke špeciálnu sekciu pre ochranu osobných údajov (How to create menu items and articles?). Odporúčame však údaje zakomponovať aj do obchodných podmienok prípadne v nich odkazovať na daný dokument. Podrobné informácie nájdete v nápovede GDPR protection of personal data.

Súhlas užívateľa

Zaškrtávacie políčko na súhlas je nutné aktivovať napríklad pri vytvorení objednávky ako je súhlas so všeobecnými podmienkami, súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácii, newslettery, meraní konverzií, formulároch, komentároch k produktom či článkom, alebo akomkoľvek zadaní a uložení údaju, ktorý identifikuje konkrétneho užívateľa ako je email, meno a priezvisko, tel. číslo a pod.

Tlačítko odoslania objednávky

Text tlačítka na odoslanie objednávky je možné zmeniť v sekcii Settings / Eshop v položke "Button of ordering", prípadne podľa nápovedy Can I change the default text and words on the page?

Information from the help item "Button of ordering"

Button of ordering - možnosť prepísať text objednávacieho tlačítka na "Objednávka s povinnosťou platby" (alebo podobný text). Vyžadované v niektorých krajinách, ak je súčasťou objednania povinnosť uhradiť vytvorenú objednávku.

Zmena textu tlačítka sa zatiaľ týka len slovenských eshopov.

Systém už obsahuje dodatok pod tlačítkom objednať: "Odoslanie objednávky s povinnosťou platby". Zmeniť ho je možné v administrácii v sekcii Settings / Translations vyhľadaním výrazu: order_text

Odoslanie dokumentov na email užívateľa

Podľa zákona je pri vytvorení objednávky prevádzkovateľ povinný zákazníkovi/užívateľovi odoslať následovné dokumenty:

 • všeobecné obchodné podmienky
 • formulár na odstúpenie od zmluvy

V systéme je možné odoslať len jednotný PDF dokument, ktorý zadávate v administrácii v sekcii Settings / Eshop v položke "Attachment to the orders notifications". Je tak nutné dokumenty spojiť do jedného PDF súboru.

Faktúra a iné doklady

Každý podnikateľský subjekt musí spotrebiteľovi na tovar alebo službu vystaviť daňový doklad. Systém však najskôr vystaví nezáväznú objednávku ("Order") na ktorú je možné vystaviť ďalšie doklady ("Proforma", "Invoice", "Credit note", "Claim"). Údaje na vystavených dokladoch nastavujete v administrácii v sekcii Eshop / Invoices po kliknutí na tlačítko  .

Viac informácii v nápovede Manage orders in eshop

Produkt/Služba

Ponúkaný produkt alebo službu odporúčame podrobne popísať. Nejasným alebo neúplným zmením popisu má užívateľ výhodu v prípadnom spore. Popis k produktu zadávate v sekcii Products / Products v úprave   produktu v záložke Description.

Dôležité je tiež zverejnenie záručnej doby, ktorá je v EÚ stanovená na minimálne 24 mesiacov (ak sa jedná o nový produkt). Nastavujete v sekcii Products / Products v úprave   produktu v záložke Advanced v položke "Warranty".

Elektronická evidencia tržieb (EET)

České eshopy musia elektronicky evidovať tržby. Slúži na to plugin Add-ons / Plugins / Electronic records of sales (EET), viac informácii v nápovede Electronic Sales Revenue (EET).

EET sa týka len eshopov vedených na český subjekt.

Nezavádzajte

Všeobecne odporúčame vyvarovať sa neúplným, nejasným, nepresným a dvojzmyselným informáciám na Vašej webstránke alebo eshope, ktoré môžu návštevníka zmiasť. V prípadných sporoch tak má vo väčšine prípadov právo na svojej strane. Eshop by ste tak mali mať pred ostrým spustením plne nastavený a odskúšaný aj zo strany bežného návštevníka/zákazníka. Pretože ak si zákazník na Vašom eshope objedná tovar za podmienok, ktoré mu eshop poskytol (napríklad za nižšiu cenu dopravy) je právo na strane zákazníka a nie je možné od neho požadovať dodatočné doplatky.

Upozorňujeme, že aj vyhlásenie súťaže napr. na sociálnej sieti podlieha určitým pravidlám. Pred spustením súťaže tak odporúčame sa informovať o jej pravidlách.

Nezabúdajte, že pre využívanie služieb WEXBO® je okrem legislatívnych povinnosti tiež nutné spĺňať všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa WEXBO s.r.o.

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm